2018 (ХLIII), № 4

Съдържанието можете да свалите оттук.

Съдържание

Съпоставителни изследвания

Ekaterina Tarpomanova – Intensifi cation of the admirative meaning in Bulgarian and Albanian // 5
Ралица Демиркова – Съпоставителният анализ като средство за изследване на преводимостта на игрите на думи // 14

Дискусии, обзори и научни съобщения

Yana Chankova, Lachezar Perchekliyski – Aspects of VP-internal Scrambling: Evidence from Old English and Old Bulgarian // 28

Из историята на световното езикознание

Иван Куцаров – Международните конгреси на филолозите слависти (V част) // 51

По повод на…

Александър Иванов – Приближени функции. Двадесет години от кончината на професор Мирослав Янакиев // 74
Димитър Веселинов – За термина структуралист в българския, руския и френския език // 79

Рецензии и анотации

С. Банова. Езиково усвояване: вариации в параметрите при морфосинтактични реализации в междинния български език (Юлияна Стоянова) // 91
Балканский дейксис и балканские (языковые) жесты. Памяти Татьяны Михайловны Николае вой (отв. ред. М. М. Макарцев) (Уте Дукова) // 95

Годишнини

Цветомира Венкова –Хилмар Валтер на 85 години // 99
Людмила Илиева – Милена Попова на 60 години // 103
Библиография на трудовете на Милена Попова (съст. Людмила Илиева) // 106

Хроника

Божил Христов – Деветдесет години английска филология // 111
Марина ДжоноваЮбилейна конференция Българският език – история, настояще, бъдеще, 27–29 септември 2018 г., Шумен // 116
Валентин ГешевМеждународна конференция Новаторски подходи към чуждоезиковото обучение, Комотини 2018 г. // 119
Мария С. Морозова, Александр Ю. Русаков – Конференция Балканские языки и диалекты: корпусные и квантитативные исследования // 123

Библиография

Ина Михайлова – Съдържание на годишнина XLIII (2018) на списание Съпоставително езикознание // 129

Содержание

Сопоставительные исследования

Ekaterina Tarpomanova – Intensifi cation of the admirative meaning in Bulgarian and Albanian // 5
Ралица Демиркова– Сопоставительный анализ как средство исследования переводимости игры слов // 14

Дискусии, обзоры и научные сообщения

Yana Chankova, Lachezar Perchekliyski – Aspects of VP-internal Scrambling: Evidence from Old English and Old Bulgarian // 28

Из истории мирового языкознания

Иван Куцаров – Международные конгрессы филологов-славистов (V часть) // 51

По поводу…

Александр Иванов – Приближенные функции. Двадцать лет со дня кончины профессора Мирослава Янакиева // 74
Димитр Веселинов – О термине структуралист в болгарском, русском и французском языках // 79

Рецензии и аннотации

Годовщины

Цветомира Венкова –Хилмару Валтеру 85 лет. 99 Людмила Илиева – Милене Поповой 60 лет // 103
Библиография трудов Милены Поповой (сост. Людмила Илиева) // 106

Хроника

Библиография

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за ХLІІI (2018) год выхода в свет (сост. Ина Михайлова) // 129

Contents

Contrastive Studies

Ekaterina Tarpomanova – Intensifi cation of the admirative meaning in Bulgarian and Albanian // 5
Ralitsa Demirkova – Contrastive analysis as a means of studying the translatability of wordplay // 14

Discussions, Reviews and Announcements

Yana Chankova, Lachezar Perchekliyski – Aspects of VP-internal Scrambling: Evidence from Old English and Old Bulgarian // 28

History of World Linguistics

Ivan Kucarov – International congresses of Slavic philologists (part V) // 51

Apropos of..

Alexander Ivanov – Approximated functions. Twenty years since the death of Professor Miroslav Yanakiev // 74
Dimitar Vesselinov – On the term structuralist in Bulgarian, Russian and French // 79

Reviews and Annotations

Anniversaries

Zvetomira Venkova –Hilmar Walter – at eighty-fi ve 99 Ludmila Ilieva – Milena Popova – sexagenarian // 103
Bibliography of the works of Milena Popova (comp. by Ludmila Ilieva) // 106

Events

Bibliography

Contents of the 2018 issues of the journal Contrastive Linguistics (ХLІІI) (compiled by Ina Mihaylova) // 129

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *