Начало

Списание Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive Linguistics (списание на Софийския университет „Св. Климент Охридски“) е първото в света периодично издание, посветено на съпоставителни лингвистични изследвания.

През изтеклите десетилетия в „Съпоставително езикознание“ бяха обнародвани трудове на авторитетни учени от България и от ред други страни. В списанието „проходиха“ редица млади докторанти, асистенти, научни сътрудници. В Редакционния му съвет участват видни езиковеди от България и чужбина.

Историята на списанието започва през 1976 г. с обнародването на едно уникално периодично издание – Бюлетин за съпоставително изследване на българския език с други езици по идея и под ръководството на проф. Светомир Иванчев (1920–1991). От 1978 г. Бюлетинът приема името Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive Linguistics. След смъртта на неговия основател и главен редактор до 2007 г. главен редактор е проф. Живко Бояджиев (1936–2007), а от началото на 2008 г. – проф. Петя Асенова. От 2024 г. главен редактор е проф. Красимира Алексова.

На страниците на този авторитетен печатен орган на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ намират място разнообразни проучвания в областта на:

  • съпоставителните изследвания на основата на повече от 50 езика;
  • дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика;
  • историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции;
  • историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина);
  • теорията и практиката на превода;
  • юбилейни годишнини на български и чуждестранни езиковеди;
  • рецензии и анотации на огромен брой трудове (български и чуждестранни) във всички области на лингвистиката;
  • своевременни хроники за значими научни срещи, проведени в България и по света;
  • библиографии с различен езиковедски профил (тематични и персонални), както и библиографии на българските езиковедски дисертации и др.

Статиите се отпечатват на български, руски, английски, немски, френски, италиански и испански език.