XLVІІІ (2023) 3-4

  СЪДЪРЖАНИЕ Съпоставителни изследвания Мая АЛЕКСАНДРОВА – Съдбата и мотивът за предене и тъкане в различни езици и култури // 7 В работе прослеживаются данные о технологии прядения и ткачества…

ХLVІІІ, (2023), 1–2

Съдържание Съпоставителни изследвания Емилия МАКЕДОНСКА – Съпоставителен анализ на деятелни имена (nomina actoris) в българския и чешкия език // 7 Статья посвящена 200-летию со дня рождения Найдена Герова и 250-летию…

XLVIII (2023) – Contrastive linguistics / Съпоставително езикознание

XLVIII (2023), № 1–2 XLVIII (2023), № 3–4

2010 (LVI), №3

Съдържание Съпоставителни изследвания Емилия Денчева – За класификацията на глаголните предикати с комплементиран инфинитив въз основа на синтактическите им характеристики и поведение (върху материал от немски и от други сродни…

2010 (LVI), №2

Съдържание Съпоставителни изследвания Vladimir Naydenov – A Contrastive Survey of Stress Assignment in Danish and Norwegian. Part 1 – Simplex words // 5 Статья подчинена цели представить сопоставительное обозрение принципов,…

2010 (LVI), № 1

Съдържание Съпоставителни изследвания Vassil Mostrov (Lille) – Syntactic features of inalienable possession in the French have+small clause and the Bulgarian be with structures // 5 В статье рассматриваются синтаксические и…

2009 (LV), № 3

Съдържание Съпоставителни изследвания Vesselina Laskova (Venice) – A comparative analysis of the English and Bulgarian participles with a view to their categorial status // 5 Цель статьи – показать, что…

2022 (XLVII), № 2-3

Съдържание Съпоставителни изследвания Anna ANASTASSIADIS-SYMÉONIDIS, Petya ASSENOVA, Christina MARKOU, Fatjon POSTOLLI – Approche onomasiologique des concepts ARBRE et FRUIT dans des langues européennes // 7 Применяя когнитивно-ономасиологический подход П. Коха…

2009 (LV), № 2

Пълното съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Руселина Ницолова – Социолингвистични промени при предаване на чужда реч в българския печат през последните две десетилетия в съпоставка с полския…