2020 (ХLV), № 1

Цялото съдържание можете да свалите тук: Съдържание Съпоставителни изследвания Ekaterina Tarpomanova, Bilyana Mihaylova, Marina Dzhonova – Future orientation in adverbial time clauses in the Balkan languages // 5 The paper…

2020 – Съпоставително езикознание

2020 (ХLV), № 1 2020 (ХLV), № 2 2020 (ХLV), № 3 2020 (ХLV), № 4 Съдържание на сп. „Съпоставително езикознание“ за 2020 година.

2019 (ХLIV), № 4

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Anna Kisiel – End and finality. On Slavic units derived from compositions with the nouns koniec, край, конец // 5 резюме…

2019 (ХLIV), № 3

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Борис Парашкевов – За омосемните и хетеросемните германизми в немския и английския език // 5 Дискусии, обзори и научни съобщения Dafina…

2019 (ХLIV), № 2

Цялото съдържание можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Тодор Лазаров – Българо-английски паралелен корпус със съотнесени глаголни форми // 5 Aнна Ангелова – К вопросу о наименовании лекарственного растения…

ХLIV (2019), № 1

Цялото съдържание можете да видите тук: Съдържание Съпоставителни изследвания Виктория Ал. Лазарева, Елена Ю. Иванова – Неопределенный артикль при имени собственном в болгарском и итальянском языках: нетривиальность и интерпретационный потенциал…

2019 – Съпоставително езикознание

2019 (ХLIV), № 1 2019 (ХLIV), № 2 2019 (ХLIV), № 3 2019 (ХLIV), № 4

2018 (ХLIII), № 4

Съдържанието можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Ekaterina Tarpomanova – Intensifi cation of the admirative meaning in Bulgarian and Albanian // 5 Ралица Демиркова – Съпоставителният анализ като средство…

2018 (ХLIII), № 3

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Маргарита Младенова – Увод // 7 Съпоставителни изследвания Елена Ю. Иванова, Виктория А. Лазарева – Неопределенный артикль в болгарском и итальянском языках: функционально-семантические…

2018 (ХLIII), № 2

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Biliana Mihaylova – L’expression de la notion de ‘peur’ en latin et dans les langues romanes // 5 Светлана Славкова –…