2018 (ХLIII), № 3

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук.

Съдържание

Маргарита Младенова – Увод // 7

Съпоставителни изследвания

Елена Ю. Иванова, Виктория А. Лазарева – Неопределенный артикль в болгарском и итальянском языках: функционально-семантические параллели // 9

Теоретични въпроси на езикознанието

Никола Кръстев – Граматичната определеност на името и глагола през призмата на контенсивната типология // 36
Ivan A. Derzhanski – Statistical universals of defi nite articles // 59

Дискусии, обзори и научни съобщения

Красимира Алексова – Ограниченията на облигаторността на именни фрази с един, изразяващи специфична неопределеност // 75
Борис Илиев – Морфосинтактични измерения на категорията определеност / неопределеност в чешкия език // 90
Милен Малаков – За определителния член ta в словенския език // 103

Рецензии и анотации

А. А. Градинарова. Очерки по сопоставительному синтаксису болгарского и русского языков (Красимира Петрова) // 122
Т. Алексиева. Явления хезитации в русском спонтанном дискурсе (Силвия Петкова)  // 127
Речник на народната духовна култура на българите (З. Барболова, М. Симеонова, М. Китанова, Н. Мутафчиева, П. Легурска), (Димитър Веселинов) // 131
М. Велева. Историзмите в българския език. Речник на българските историзми (Лилия Крумова-Цветкова) // 136
И. Бирова.Игра в обучении русскому языку ка к иностранному (исследование игры как образовательного феномена)(Галина Шамонина) // 139

Хроника

Катерина Ушева – Трета научна конференция с международно участие Лингвистиката: история, предизвикателства, перспективи // 142
Христо Иванов – Четирина десети международни славистични четения – Стереотипът в славянските езици, литератури и култури // 144

Библиография

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2014 г. 150

Содержание

Маргарита Младенова – Введение  // 7

Сопоставительные исследования

Елена Ю. Иванова, Виктория А. Лазарева – Неопределенный артикль в болгарском и итальянском языках: функционально-семантические параллели  // 9

Теоретические вопросы языкознания

Никола Крыстев – Грамматическая определенность имени и глагола сквозь призму контенсивной типологии // 36
Ivan A. Derzhanski – Statistical universals of defi nite articles // 59

Определенность в разных языках

Красимира Алексова – Ограничения облигаторности именных фраз с компонентом един, выражающих специфическую неопределенность // 75
Борис Илиев – Морфосинтаксические аспекты категории определенности / неопределенности в чешском языке //  90
Милен Малаков – Об определенном артикле ta в словенском языке // 103

Рецензии и аннотации

Хроника

Библиография

Соня Бояджиева – Болгарскиe языковедческие диссертации за 2014 год. // 150

Contents

Margarita Mladenova – An Introduction // 7

Contrastive Studies

Elena Y. Ivanova, Victoria A. Lazareva – The indefi nite article in Bulgarian and Italian: functional-semantic parallels // 9

Problems of Theoretical Linguistics

Nikola Krastev – Grammatical defi niteness of nouns and verbs in the framework of contensive typology //  36
Ivan A. Derzhanski – Statistical universals of defi nite articles // 59

Definiteness in Various Languages

Krasimira Alexova – Noun phrases with edin expressing specifi c indefi niteness and the limitations in their obligatoriness  // 75
Boris Iliev – Мmorphosyntactic dimensions of the category defi nitness/indefi niteness in Czech  // 90
Milen Malakov – On the defi nite article ta in Slovene // 103

Reviews and annotations

Events

Bibliographies

Sonya Boyadzhieva – Bulgarian linguistics PhD dissertations for 2014 // 150

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *