2018 (ХLIII), № 2

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук.

Съдържание

Съпоставителни изследвания

Biliana Mihaylova – L’expression de la notion de ‘peur’ en latin et dans les langues romanes // 5
Светлана Славкова – Семантика русского второго винительного падежа в сопоставительном плане (на материале русского и итальянского языков) // 17

Дискусии, обзори и научни съобщения

ДаниилДанилец – Способы образования терминов медицинской эстетологии в польском языке // 33
По повод на…
ДимитърВеселинов – Френските термини structuralisme и structuraliste // 44

Рецензии и анотации

В. Радева. Българска лексикология и лексикография (Валентина Бонджолова) // 52
А. Мирчева. Увод в палеобалканистиката (Биляна Михайлова) // 56
И. Кръстева. Вавилонски отклонения. Преводът между лингвистика и антропология (ЦветомираВенкова) // 59
Л. Цонева. Имена и люди. Ключевые имена в медиадискурсе (НиколинаНечаева) // 63
H. W. Schaller. Die bulgarische Sprache in Vergangenheit und Gegenwart: Vom Altbulgarischen zur Sprache der Europäischen Union(Лилия Бурова) // 66
М. Пацева. Български език за чужденци (напреднали). Тестове и диалози с упражнения. Игрови задачи и словообразуване (НедкаГарибова) // 71
Езикът на науката и науката за езика. Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова (КатяЧаралозова) // 73

 Годишнини

Борис Парашкевов – 100 години от рождението на Боян Джонов // 78
Силвия Петкова, Анна Баранова – Илиана Владова на 80 години // 82
Библиография на трудовете на Илиана Владова (съст. Анна Баранова) // 84
Дарина Младенова –Василка Алексова на 65 години // 91
Библиография на трудовете на Василка Алексова (съст. Дарина Младенова) // 95

Хроника

Албена Мирчева – Български и румънски – балкански отпечатък в славянското и романското наследство (Конференция, посветена на юбилея на проф. д-р Василка Алексова). // 106
Диана К. Иванова – Международна конференция на тема Славянските езици, литератури и култури в контакт (Братислава, 28–29.09.2017). // 110

In memoriam

Лиляна Тодорова (1946–2018) // 112

Библиография

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2013 г. // 114

Содержание

Сопоставительные исследования

Biliana Mihaylova – L’expression de la notion de ‘peur’ en latin et dans les langues romanes // 5
Светлана Славкова – Семантика русского второго винительного падежа в сопоставительном плане (на материале русского и итальянского языков) // 17

Дискуссии, обзоры и научные сообщения

Даниил Данилец – Способы образования терминов медицинской эстетологии в польском языке // 33

По поводу…

Д и м и т р В е с е л и н о в – Французские термины structuralisme и structuraliste // 44

Рецензии и аннотации

Хроника

Годовщины

Борис Парашкевов – 100 лет со дня рождения Бояна Джонова // 78
Силвия Петкова, Анна Баранова – Восьмидесятилетие Илианы Владовой // 82
Библиография трудов Илианы Владовой (сост. Анна Баранова) // 84
Дарина Младенова –Василке Алексовой 65 лет // 91
Библиография трудов Василки Алексовой (сост. Дарина Младенова) // 95

Библиография

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2013 год // 114

Contents

Contrastive Studies

Biliana Mihaylova – The expression of the notion of fear in Latin and in the Romance languages // 5
Svetlana Slavkova – The semantics of second accusative case in Russian from a contrastive perspective (on data from Russian and Italian) // 17

Discussions, Reviews and Announcements

Daniil Danilets – Ways of forming terms in the fi eld of aesthetic medicine in Polish // 33

Apropos of…

Dimitar Vesselinov– The French terms structuralisme and structuraliste 44

Reviews and Annotations

Events

Anniversaries

Boris Parashkevov – 100 years since the birth of Boyan Dzhonov 78 Sylvia Petkova, Anna Baranova – Iliana Vladova – an octogenerian 82 Bibliography of the works of Iliana Vladova (comp. by Anna Baranova) // 84
Darina Mladenova – Vasilka Alexova at sixty-five // 91
Bibliography of the works of Vasilka Alexova (comp. by Darina Mladenova) // 95

Bibliographies

 Sonya Boyadzhieva – Bulgarian linguistics PhD dissertations for 2013 // 114

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *