2017 (ХLII), № 3

Съдържанието можете да свалите оттук.

Съдържание

Съпоставителни изследвания

Irina Stoyanova-Georgieva– Use of Intensifi ers in British and Bulgarian Newspapers Letters to the Editor // 5
Анита Йорданова – Словообразувателният модел с формант -ан в традиционната украинска и българска битова лексика // 18

Теоретични въпроси на езикознанието

Нели Тинчева – Текстови светове и дискурсни светове: профилиране и особености // 26

Дискусии, обзори и научни съобщения

Мирена Славова –Раковски като индоевропеист // 38

По повод на…

Димитър Веселинов – По повод на стогодишнината от издаването на Курса по обща лингвистика на Фердинанд дьо Сосюр (F. de Saussure, Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). Сосюр, сосюрианство и сосюрология в българското езикознание // 52
Ценка Досева–Да си спомним за д-р Емилие Блахова // 61

Рецензии и анотации

М. Ненов. Изследване върху лексикалния обмен между германските езици (Съвременна употреба на скандинавизмите в английския език) (Димитър Ве селинов) // 69
П. Осенова. Граматическо моделиране на българския език (с оглед на автоматичната обработка на естествен език) (Юлияна Стоянова) // 72
Кр. Алексова. Социолингвистична перцепция, езикови нагласи и социална идентификация по речта (Ангел Г. Ангелов) // 77
В. Чергова. Категориална организация на подсистемата на португалския индикатив (Вера Киркова) // 80
М. Виденов. Из моя езиковедски бележник (Стоян Буров) // 83
А. Ефтимова. Двойственият език в медиите: езикът на политическата коректност vs езика на омразата (Елка Добрева) // 87
Б. Парашкевов. От дума на дума… Занимателна лексикология (Мира Ковачева) // 90
Романистика и балканистика. Зборник на трудови во чест на проф. д-р Петар Атанасов по повод 75 години од животот (Василка Алексова) // 92
Балканското езикознание днес. Сборник в чест на 75-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Петя Асенова (Маргарита Младенова) // 94

Годишнини

Биляна Михайлова – Сто и петдесет години от рождението на Холгер Петерсен (1867–1953) // 98

Хроника

Екатерина Търпоманова – Конференция на Факултета по славянски филологии Надмощие и приспособяване // 105

Библиография

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2012 г. // 108

Содержание

Сопоставительные исследования

Irina Stoyanova-Georgieva– Use of Intensifi ers in British and Bulgarian Newspapers Letters to the Editor // 5
Анита Йорданова – Словообразовательная модель с формантом –ан в традиционной украинской и болгарской бытовой лексике // 18

Теоретические вопросы языковедения

Нели Тинчева – Текстовые миры и дискурсвные миры: профилирование и особенности // 26

Дискуссии, обзоры и научные сообщения

Мирена Славова –Раковский как индоевропеист // 38

По поводу…

Димитр Ве селинов –По поводу сотой годовщины издания Курса общей лингвистики Фердинанда де Соссюра (F. de Saussure, Cours de linguistique“ générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). Соссюр, соссюрианство и соссюрология в болгарском языковедении // 52
Ценка До сева– Вспомним Емилие Блахову // 61

Рецензии и аннотации

Годовщины

Биляна Михайлова – Сто пятьдесят лет со дня рождения Холгер Петерсен (1867–1953) // 98

Хроника

Библиография

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2012 г. // 108

Contents

Contrastive Studies

Irina Stoyanova-Georgieva– Use of Intensifi ers in British and Bulgarian Newspapers Letters to the Editor. // 5
Anita Yordanova – The word-formation pattern with the formant –an in the traditional Ukranian and Bulgarian everyday lexicons // 18

Problems of Theoretical Linguistics

Nelly Tincheva– Textual and discourse worlds: profi ling and peculiarities // 26

Discussions, Reviews and Announcements

Mirena Slavova – Rakovski as a scholar of Indo-European // 38

Apropos of…

Dimitаr Vesselinov – On the occasion of the centenarian anniversary of the publication of Course in General Linguistics by Ferdinand de Saussure (F. de Saussure, Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). Sausssure, Saussurianism and Saussuriology in Bulgarian Linguistics // 52
Tsenka Doseva – Let us remember dr. Emilie Blahova // 61

Reviews and Annotations

Anniversaries

Biliana Mihaylova – 150 years since the birth of Holger Petersen (1867–1953) // 98

Events

Bibliography

Sonya Boyadzhieva – Bulgarian linguistic dissertations for the year 2012 // 108
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *