2017 (ХLII), № 1

Съдържанието можете да изтеглите оттук.

Съдържание

Съпоставителни изследвания

Стилиян Стойчев – За синкретизма в парадигмата на българския глагол и българо-чешката езикова асиметрия. Част І // 5
Иван Держански, Олена Сирук – Лагонимическая лексика: болгарско–украинские параллели // 21

Теоретични въпроси на езикознанието

Кунка Молле – За специфичността на именната фраза в българското и чуждестранното езикознание. Част ІІ // 38

Дискусии, обзори и научни съобщения

Хилмар Валтер – За категориите евиденциалност и модалност в българския език от гледище на теорията на речевите актове // 51
Bistra Andreeva – Prosodic Encoding of Phrasal Prominence and Information Structure in a Second Language: When Bulgarian and German Prosody meet // 59

Из историята на езикознанието в българия

Албена Мирчева – Ономастичните проучвания на Стефан Младенов – приноси и развитие // 84

По повод на…

Димитър Веселинов– По повод на стогодишнината от издаването на Курс по обща лингвистика на Фердинанд дьо Сосюр (F. de Saussure. Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916) Френските термини saussurien, présaussurien, post-saussurien и anti-saussurien // 92

Рецензии и анотации

J. Mazurki ewicz-Sułkowska. Słowiańska terminologia techniczna (na materiale polskim, rosyjskim i bułgarskim) (Диляна Денчева) // 104
Д. Попов. Лингвистична персонология (Снежина Димитрова) 107
Е. Боев. Татарите и татарските говори в България (Милена Йорданова) 111
J. Glovňa, K. Dudová.Konverzačná príručka zo slovenského jazyka (Даниела Константинова) // 115
Л. Станков. Албанският говор в село Мандрица. Въз основа на изследванията на Димитър Шутерики и Махир Доми по случай 101-та годишнина от тяхното рождение (Русана Бейлери) // 118

Хроника

Биляна Михайлова Лингвистични четения История на езикознанието и историческо езикознание (19 октомври 2017 г.) // 120
Росица Ишпекова – Международна конференция Нови парадигми в обучението по англицистика: език, лингвистика, литература и култура във висшето образование // 122

In memoriam

Мария Георгиева (1948–2016) // 126
Славка Величкова (1946–2016) // 127

Библиография

Емилия Башева, Лилия Бурова, Деница Димитрова – Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици) 1960–1979 г. // 129

Содержание

Сопоставительные исследования

Стилиян Стойчев – О синкретизме в парадигме болгарского глагола и болгарско-чешской языковой асимметрии. Часть І // 5
Иван Держанский, Олена Сирук – Лагонимическая лексика: болгарско–украинские параллели // 21

Теоретические вопросы языковедения

Кунка Молле – О специфике именной фразы в болгарском и зарубежном языкознании. Часть ІІ // 38

Дискуссии, обзоры и научные сообщения

Хилмар Вальтер – О категориях эвиденциальности и модальности в болгарском языке с точки зрения теории речевых актов // 51
Bistra Andreeva – Prosodic Encoding of Phrasal Prominence and Information Structure in a Second Language: When Bulgarian and German Prosody meet // 59

Из истории языкознания в Болгарии

Албена Мирчева – Ономастические исследования Стефана Младенова – вклад и развитие // 84

По поводу…

Димитр Веселинов– По поводу сотой годовщины издания Курса общей лингвистики Фердинанда де Соссюра (F. de Saussure, Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). Французские термины saussurien, présaussurien, post-saussurien и anti-saussurien // 92

Рецензии и аннотации

Хроника

In memoriam

Библиография

Емилия Башева, Лилия Бурова, Деница Димитрова – Библиография контрастивных лингвистических исследований немецкого и болгарского языков (современные языки) 1960–1979 г. // 129

Contents

Contrastive studies

Stiliyan Stoychev – On syncretism in the Bulgarian verbal paradigm and the Czech-Bulgarian Asymmetry. Part I // 5
Ivan Derzhanski and Olena Siruk – Lagonymic lexis: Bulgarian-Ukrainian parallels // 21

Problems of Theoretical Linguistics

Kunka Molle – On the specifi city of the nominal phrase in Bulgarian and foreign linguistics. Part II // 38

Discussions, Notes and Review Articles

Hilmar Walter – On the categories of evidentiality and modality in Bulgarian from the perspective of speech act theory // 51
Bistra Andreeva – Prosodic Encoding of Phrasal Prominence and Information Structure in a Second Language: When Bulgarian and German Prosody meet // 59

History of Bulgarian Linguistics

Albena Mircheva – Stefan Mladenov’s research on onomastics – contributions and developments // 84

Apropos of …

Dimitаr Vesselinov – On the occasion of the centenarian anniversary of the publication of Ferdinand de Saussure’s Course in general linguistics (F. de Saussure, Cours de linguistique générale. Publié par Charles Bally et Albert Séchehaye. Avec la collaboration de Albert Riedlinger. Lausanne – Paris, 1916). On the French terms saussurien, présaussurien, post-saussurien и anti-saussurien // 92

Reviews and Annotations

Events

In Memoriam

Bibliography

Emiliya Basheva, Liliya Burova, Denitsa Dimitrova – Bibliography of contrastive linguistic research German-Bulgarian (modern languages) 1960–1979 // 129

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *