2016 (ХLI), № 2

Съдържанието можете да изтеглите оттук.

Съдържание

Маргарита Младенова – Прагматика и българистика // 5
Руселина Ницолова – За един основен въпрос на прагматиката – качеството на съобщението // 15
Milada Hirschova – The Czech sentence from the viewpoint of linguistic pragmatics // 27
Борис Норман – О прагматических аспектах конструкций «малого синтаксиса» // 49
Димка Савова – Прагматични манипулации при обобщенолична употреба на формите за второ лице единствено число в българския език // 69
Силвия Петкова – Метакоммуникативные маркеры как регуляторы межличностного взаимодействия в публичном диалоге // 84
Лада Бадурина, Николина Палашич – Псувнята като подтип на (езиковата) вулгарност // 101
Дафина Генова – Семантика и прагматика или синтаксис, семантика и прагматика // 117

Рецензии и анотации

M. Marcjanik (ed.). Jak zwracają się do siebie Europejczycy (Жана Станчева) // 129
Актуални тенденции в развитието на прагматиката и когнитивната лингвистика. Сборник с материали от Международна научна конференция (съст. М. Попова) (Красимира Алексова, Маргарита Младенова) // 136

Хроника

Стоян Бур ов, Велин Петков –Форум Граматика и прагматика // 145

In memoriam

Иван Стоянов (1935–2016) // 148

Содержание

Маргарита Младенова – Прагматика и болгаристика // 5
Руселина Ницолова – Об одном основном вопросе прагматики – качестве сообщения // 15
Milada Hirschova – The Czech sentence from the viewpoint of linguistic pragmatics // 27
Борис Норман – О прагматических аспектах конструкций «малого синтаксиса» // 49
Димка Савова – Прагматические манипуляции при обобщенно-личном употреблении форм второго лица единственного числа в болгарском языке 69 Силвия Петкова – Метакоммуникативные маркеры как регуляторы межличностного взаимодействия в публичном диалоге // 84
Лада Бадурина, Николина Палашич – Ругательство как подтип (языковой) вульгарности // 101
Дафина Генова – Семантика и прагматика или синтаксис, семантика и прагматика // 117

Рецензии и аннотации

Хроника

In memoriam

Contents

Margarita Mladenova – Pragmathics and Bulgarian Studies // 5
Ruselina Nitsolova – On a basic issue in pragmatics – the quality of the message // 15
Milada Hirschova – The Czech sentencefrom the viewpoint of linguistic pragmatics // 27
Boris Norman –On the pragmatic aspects of the constructions of «small syntax» // 49
Dimka Savova – Pragmatic manipulations in the generic uses of the second person singular personal pronoun in Bulgarian // 69
Silvia Petkova – Metacommunicative markers as regulators of interpersonal interaction in public dialogue // 84
Lada Badurina, Nikolina Palashich – Swearing as a subtype of (linguistic) vulgarity // 101
Dafina Genova– Semantics and Pragmatics or Syntax, Semantics and Pragmatics // 117

Reviews and Annotations

Varia

 In Memoriam

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *