2016 (ХLI), № 1

Съдържанието можете да изтеглите оттук.

Съдържание

Съпоставителни изследвания

Маргарита Младенова – Виждам, значи съществува (употреба на неспецифични глаголи с екзистенциална функция в чешкия и българския език) // 5
Ганна Ангелова– Номинация ароматного растения душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) в русском и болгарском языках // 24
Мая Александрова– Майораната и риганът – на Балканите и в Европа // 34

Езикови контакти

Антон Андреев – За японските заемки в българския език // 47

Дискусии, обзори и научни съобщения

Велка Попова – Времето в детската езикова картина на света // 61
Georgi Georgiev – On a Series of Marginally Productive Patterns. English <en> Verbs // 74

Рецензии и анотации

Б. Парашкевов. Българска транскрипция на немски имена / Parashkevov, B., Bulgarische Transkription Deutscher Namen (Христо Стаменов) // 94
B. Niševa. Inovační procesy v české a bulharské jazykové situaci (na materiálu jazyka médií) (Стилиян Стойчев) // 99
В. Петров. Събирателните имена в българския език (в съпоставка с други балкански езици) (Диана Иванова) // 102
Х. Валтер, Д. Ендлер. Нов българско-немски речник (Борис Парашкевов) // 105
Д. Веселинов А. Ангелова. Речник на френските думи в българския език (Тодор Бояджиев) // 109

In memoriam

Татяна Михайловна Николаева (1933–2015) // 114
Бистра Алексиева (1932–2015) // 116

Библиография

Емилия Башева, Лилия Бурова– Библиография на контрастивни лингвистични изследвания немски – български (съвременни езици). I част: 1980–2005 г. // 117

Содержание

Сопоставительные исследования

Маргарита Младенова – Вижу, значит, существует (употребление неспецифических глаголов с экзистенциальной функцией в чешском и болгарском языках) // 5
Ганна Ангелова– Номинация ароматного растения душица обыкновенная (Origanum vulgare L.) в русском и болгарском языках // 24
Мая Александрова– Майоран и душица – на Балканах и в Европе // 34

Языковые контакты

Антон Андреев – О японских заимствованиях в болгарском языке // 47

Дискуссии, обзоры и научные сообщения

Велка Попова– Время в детской языковой картине мира // 61
Georgi Georgiev– On a Series of Marginally Productive Patterns. English <en> Verbs // 74

Рецензии и аннотации

In memoriam

Библиография

Емилия Башева, Лилия Бурова – Библиография контрастивных лингвистических исследований пары языков немецкий – болгарский (современные языки), I часть: 1980–2005 г. // 117

Contents

Contrastive Studies

Margarita Mladenova – I see therefore it exists (the use of non-specifi c existential verbs in Czech and Bulgarian) // 5
Ganna Angelova – The naming of the plant ordinary soul (Origanum vulgare L.) in Russian and Bulgarian // 24
Maya Alexandrova – Marjoram and oregano on the Balkans and in Europe // 34

Language Contacts

Anton Andreev – On Japanese borrowings in Bulgarian // 47

Discussions, Reviews and Short Notices

Velika Popova – Time in the pictute of the world of children 61 Georgi Georgiev– On a Series of Marginally Productive Patterns. English <en> Verbs // 74

Reviews and Annotations

In Memoriam

Bibliography

Емилия Башева, Лилия Бурова – Bibliography of contrastive modern German – modern Bulgarian linguistic research. Part I: 1980–2005 // 117

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *