2015 (ХL), № 2

Съдържанието можете да свалите оттук.

Съдържание

Съпоставителни изследвания

Юлияна Стоянова (София) –Показателни местоимения и местоименнинаречия  в ранната онтогенеза: полско-български паралели // 5
Стилиян Стойчев (София) – Функционално-семантичните микрополета на резултативността в съвременния български и в съвременния чешки език (опит  за моделиране и синхронен конфронтативен анализ) // 30
Дариуш Ткачевски (Катовице) – Езикови стереотипи и полско-чешки и  чешко-полски апроксимати  // 46

Теория и практика на превода

Павлина Мартинова-Иванова (София) – Преводът на украинските  сегашни деепричастия на български език  // 63

Дискусии, обзори и научни съобщения

Лидия Стефова (София) – Два случая на лексикализирана фонетика в  Райковския дамаскин  // 71
Димитър Веселинов (София) – По въпроса на френския военен жаргон  от времето на първата световна война  // 79

Рецензии и анотации

L’archittetura del testo Studi contrastivi slavo-romanzi (O. Inkova, M. di Filippo,  F. Esvan) (Петя Асенова, София) // 95
S. Pronk-Tiethoff The Germanic loanwords in Proto-Slavic (Борис Парашкевов,  София) // 101
Б. Михайлова Очерк по индоевропейска фонетика (Мирена Славова,  София) // 104
Á García El origen del lenguaje (Евгения Вучева, София) 107 G. Schuppener Basiswissen Sprachgeschichte (Plamen Tsvetkov, Sofia) //  114
П. Пипер, И. Клајн Нормативна граматика српског језика (Биляна Васич,  Ниш – София) // 115
J. Айдуковић Контактолошки речник словенских jезика Речник адаптациjе бугарских контактолексема под руским утицаjем (Величко Панайотов,  София) // 122
З. Барболова Речник на турско-българските хибридни съществителни имена  (Милена Йорданова, София) // 128
А. Г. Ангел ов Политическа лингвистика според принципите на екологичната  етика (Красимира Алексова, София) // 131
П. Пехливанова Чуждите думи – никога свои. Психолингвистичен механизъм на употребата (Андреана Ефтимова, София) // 135

Годишнини

Рус елина Ницолова (София) – Зигрун Комати на 60 години  // 139
Библиография на трудовете на Зигрун Комати (съст Руселина Ницолова,  София) // 142

In memoriam

Дина Станишева (1927–2015) // 147
Йежи Русек (1931–2015) // 145

Библиография

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2008 г. //  147

Содержание

Сопоставительные исследования

Юлияна Стоянова (София) –Указательные местоимения и местоименные  наречия в раннем онтогенезе: польско-болгарские параллели  // 5
Стилиян Стойчев (София) – Функционально-семантические микрополя результативности в современном болгарском и современном чешском языке (попытка моделирования и синхронного конфронтативного анализа) // 30
Дариуш Ткачевски (Катовице) – Языковые стереотипы и польско-чешские  и чешско-польские аппроксиматы  // 46

Теория и практика перевода

Павлина Мартинова-Иванова (София) – Перевод украинских  деепричастий настоящего времени на болгарский язык  // 63

Дискуссии, обзоры и научные сообщения

Лидия Стефова (София) – Два случая лексикализованной фонетики в  Райковском дамаскине  // 71
Димитр Веселинов (София) – К вопросу о французском военном жаргоне  периода Первой мировой войны  // 79

Рецензии и аннотации

Годовщины

Рус елина Ницолова (София) – Зигруне Комати исполнилось 60 лет  // 139
Библиография трудов Зигруны Комати (сост. Руселина Ницолова,  София) // 142

In memoriam

Библиография

Соня Бояджиева(София) – Болгарские языковедческие диссертации  за 2009 г. //  147

Contents

Contrastive Studies

Juliana Stoyanova (Sofia) – Demonstrative pronouns and adverbials in early  ontogeny: Polish-Bulgarian parallels  // 5
Stilian Stoychev (Sofia) – Functional-semantic micro-fields of resultativeness in contemporary Bulgarian and Czech (an attempt at a synchronic contrastive  analysis) // 30
Dariush Tkachevski (Katovitse) – Language stereotypes and Polish-Czech and Czech-Polish false friends  // 46

Theory and Practice of Translation

Pavlina Martinova-Ivanova (Sofia) – The translation of Ukrainian present participles into Bulgarian  // 63

Discussions, Reviews and Short Notices

Lidiya Stefova (Sofia) – Two cases of lexicalized phonetics in Raykovski  damascene  // 71
Dimitаr Vesselinov (Sofia) – On French military slang at the time of the First  World War  // 79

Reviews and Annotations

Anniversaries

Russelina Nitsolova (Sofia) – Zigrun Comati sexagenarian  // 139
Bibliography of Zigrun Comati’s works (comp. by Russelina Nitsolova, Sofia) // 142

In Memoriam

Bibliography

Sonya Boyadzhieva (Sofia) – Bulgarian dissertations in linguistics (2008) //  147
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *