2015 (ХL), № 1

Съдържанието можете да изтеглите оттук.

Съдържание

Съпоставителни изследвания

Zlatka Guentchéva (Paris) – L’aoriste et les notions d’événement et de borne dans le système verbal des langues balkaniques // 5
Христина Марку (Комотини) – Наблюдения върху функционирането на категорията вид в глаголните фразеологизми в българския и гръцкия език // 22

Дискусии, обзори и научни съобщения

Мери Лакова (София)– Извънизреченските семантични роли в съвременния български книжовен език // 35
Кунка Молле (София) – За специфичността на именната фраза в българското и чуждестранното езикознание // 60
Владимир Периклиев (София)– Компонентен анализ на термините // за родство в българския език // 73
Алла Архангельская (Оломоуц)– Политический американизм политкорректность в языковом сознании русских // 85

По повод на…

Димитър Ве селинов (София) – Езикознанието в Русия от времето на Екатерина Велика // 99

Рецензии и анотации

Българска лексикология и фразеология. Т. I. Българска лексикология (Ем. Пернишка и др.)(Мария Попова, София) // 102
Българска лексикология и фразеология. Т. II. Българска фразеология (Ст. Калдиева-Захариева) (Мария Попова, София) // 111
Българска лексикология и фразеология. Т. III. Проблеми на общата лексикология (И. Касабов) (Мария Попова, София) // 116
Е. Пернишка. Местните имена в Свищовско (Лиляна Димитрова Тодорова, София) // 121
Б. Вунчев. Семантични и синтактични особености на активните интранзитиви в новогръцкия език (Елена Чаушева, Благоевград) // 123
Международна интернет конференция „Славянските етноси, езици и култури в съвременния свят“(отг. ред. Ст. Буров, Л. А. Калимуллина) (Верка Сашева, Велико Търново) // 127
Десета конференция на нехабилитираните преподаватели и докторанти от Факултета по класически и нови филологии (май 2013) (съст. Д. Веселинов) (Даниела Стойчева, София) // 131

Библиография

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2008 г. // 133

Содержание

Сопоставительные исследования

Zlatka Guentchéva (Paris) – L’aoriste et les notions d’événement et de borne dans le système verbal des langues balkaniques // 5
Христина Марку (Комотини) – Наблюдения над функционированием категории вида в глагольных фразеологизмах в българском и греческом языках // 22

Дискуссии, обзоры и научные сообщения

Мери Лакова (София)– Внепредложенческие семантические роли в современном болгарском литературном языке // 35
Кунка Молле (София) – О специфике именной фразы в болгарской и зарубежной лингвистике // 60
Владимир Периклиев (София)– Компонентный анализ терминов родства в болгарском языке // 73
Алла Архангельская (Оломоуц) – Политический американизм политкорректность в языковом сознании русских // 85

По поводу…

Димитр Веселинов (София) – Языковедение в России эпохи Екатерины Великой // 99

Рецензии и аннотации

Библиография

Соня Бояджиева (София) – Болгарские языковедческие диссертации за 2008 г. // 133

Contents

Contrastive Studies

Zlatka Guentchéva (Paris) – L’aoriste et les notions d’événement et de borne dans le système verbal des langues balkaniques // 5
H r i s t i n a M a r k o u (Komotini) – Observations on the functioning of the category verbal aspect in phraseological units in Bulgarian and Modern Greek // 22

Discussions, Reviews and Short Notices

Mary Lakova (Sofi a)– Extrasentential semantic roles in contemporary Bulgarian // 35
Kunka Molle (Sofi a) – On the specifi city of the noun phrase in Bulgarian and foreign linguistics // 60
Vladimir Perikliev (Sofi a)– Componential analysis of kinship terms in Bulgarian // 73
Alla Arhangelskaya (Olomouc)– The American political term political correctness in the linguistic consciousness of Russians // 85

Apropos…

Dimitаr Vesselinov (Sofi a) – Linguistics in Russia at the time of Catherine the Great // 99

Reviews and Annotations

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva(Sofi a) – Bulgarian dissertations in linguistics (2008) 133

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *