2014 (ХХХІХ), № 3

Съдържанието можете да свалите оттук.

Съдържание

Съпоставителни изследвания

Борян Янев (Пловдив) – За образните сравнения, разкриващи психичните свойства на човека (българско-английски паралели) // 5
Румяна Тодорова (Шумен) – Приятели, приятелство и семейни ценности в рекламата (за сближаването, споделянето и още нещо…) // 24

Дискусии, обзори и научни съобщения

Ирина Георгиева (София) – Темпорални фразеологизми в руския език, съдържащи опозицията всегда – никогда (винагиникога) // 39
Yana Chankova (Blagoevgrad) – On scrambling in Old Icelandic // 51

Из историята на световното езикознание

Иван Куцаров (Пловдив) – Международните конгреси на филолозите слависти (ІV част) // 72

Рецензии и анотации

В. Алексова. Сватбената терминология в българския и румънския език (Анастасия Петрова, Велико Търново) 93
Χ. Μάρκου. Γραμματικό σύστημα και οψιακότητα. Η Βουλγαρική γλώσσα σε σύγκριση με τις άλλες σλαβικές και την Ελληνική (Борис Вунчев, София) // 97
Е. П. Иванян, Х. Кудлинская, И. Н. Никитина. Деликатная тема на разных языках (Илия Солтиров, Пловдив) // 104
Jazykové právo a slovanské jazyky (H. Gladkova, K. Vačkova) (Камелия Колева, Шумен) // 108
Б. Парашкевов. Народни етимологии. Думи и имена с вторична семантична и морфологична мотивация (Стефана Димитрова, София) // 110
A. Danchev. Linguistic Interfaces: A collection of Papers in Historical Linguistics (Александра Багашева, София) // 115
Д. Веселинов. Френската лексика в романа „Тютюн“ (Камен Михайлов, София) // 117
P. Sotirov, M. Mostowska, A. Mokrzycka. Bułgarsko-polski słownik leksyki potocznej. Tom I. А–Й. (Маргарита Младенова, София) // 120
Голо Бордо (Gollobordë), Албания. Из материалов балканской экспедиции РАН и СПбГУ 2008–2010 (под ред А. Н. Соболева и Ал. А. Новика) (Владимир Жобов, София) // 123

Хроника

Екатерина Търпоманова (София), Мая Александрова (София) – Конференцията Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция // 125
Ивона Карачорова (София) – Възстановена награда за постижения в езикознанието на името на академик Владимир Георгиев // 128

In memoriam

Ирина Червенкова (1931–2014) // 130

Библиография

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2007 г. // 132

Содержание

Сопоставительные исследования

Борян Янев (Пловдив) – Об образных сравнениях, раскрывающих психические свойства человека (болгарско-английские параллели) // 5
Румяна Тодорова (Шумен) – Друзья, дружба и семейные ценности в рекламе (о близости, доверии и кое-чем еще…) // 24

Дискуссии, обзоры и научные сообщения

Ирина Георгиева (София) – Темпоральные фразеологизмы в русском языке, содержащие оппозицию всегданикогда // 39
Yana Chankova (Blagoevgrad) – On scrambling in Old Icelandic // 51

Из истории мирового язьiковедения

Иван Куцаров (Пловдив) – Международные конгрессы филологов-славистов (ІV часть) // 72

Рецензии и аннотации

Библиография

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2007 г. // 132

 Contents

Contrastive Studies

Roryan Yanev (Plovdiv) – Figurative comparisons expressing human psychological qualities (Bulgarian-English parallels) // 5
Rumyana Todorova (Shumen) – Friends, friendship and family values in advertising // 24

Discussions, Reviews and Short Notices

Irina Georgieva (Sofia) – Temporal phraseological units in Russian containing the opposition alwaysnever // 39
Yana Chankova (Blagoevgrad) – On scrambling in Old Icelandic // 51

Towards the History of World Linguistics

Ivan Kutsarov (Plovdiv) – International congresses of Slavic studies (Part 4) // 72

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva (Sofia) – Bulgarian dissertations in linguistics (2007) // 132

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *