2014 (ХХХІХ), № 1

Съдържанието можете да свалите оттук.

Съдържание

Съпоставителни изследвания

Неля Иванова (Бургас), Анна Андриенко (Ростов-на-Дону, Россия) – Концепт „успех“ в ценностном и языковом измерениях в болгарской, русской, британской и американской лингвокультурах // 5

Теоретични въпроси на езикознанието

Bozhil Hristov (Sofia) – Ellipsis and Closest-Conjunct Agreement // 20

Теория и практика на превода

Мони Алмалех (София) – Функциониране на думата Етиопия в Стария завет // 37

Дискусии, обзори и научни съобщения

Ивайло Буров (София) – За прозодификацията на афиксите и клитиките. Част IІ // 55
Димитрина Хамзе (Пловдив) – Прагматични импликации на пародията (върху полски езиков материал) // 69

Рецензии и анотации

J. Feuillet. Linguistique comparée des langues balkaniques. (Екатерина Търпоманова, София) // 84
М. Китова-Василева. Любовта към словото. За изворите на науката за езика (от древността до края на Ренесанса) (Стефана Димитрова, София) // 89
Ив. Илиев. Теория на относителността. Българските относителни местоимения – произход и развой (Камен Димитров, Велико Търново) // 91
B. Kuna. Predikatna i vanjska posvojnost u hrvatskome jeziku (Маргарита Младенова, София) // 96
А. Г. Ангелов. Еколингвистика или екология на застрашените езици и лингвистика на застрашените екосистеми (Кирил Димчев, София) // 99
Д. Генова. Studying Humor Seriously (Ирена Василева, София). 102
N. Boretzky. Studien zum Wortschatz des Romani. I. Erbwörter des Romani II. Iranismen und Armenismen des Romani (Биргит Игла, София) 105
М. Стаменов. Съдбата на турцизмите в българския език и в българската култура (Александрина Дянкова, София) // 108
Z. Aleksandrova. Deutsch-Bulgarisches phraseologisches Wörterbuch (Мария Попова, София ) // 115
Е. Ю. Иванова, З. К. Шанова, Д. Димитрова. Болгарский язык. Курс для начинающих (Олга Сорока, София–Лвов) // 118
Д. Веселинов. Летописна книга на Факултета по класически и нови филологии (1965–1988) (Весела Белчева, Велико Търново, Свилен Станчев, Велико Търново) // 119

In memoriam

Eлена Паскалева (1941–2014) // 122
Багрелия Борисова (1955–2013) // 123

Библиография

Соня Бояджиева (София) – Български езиковедски дисертации за 2005 г. // 124

Содержание

Сопоставительные исследования

Неля Иванова (Бургас), Анна Андриенко (Ростов-на-Дону, Россия) – Концепт „успех“ в ценностном и языковом измерениях в болгарской, русской, британской и американской лингвокультурах // 5

Теоретические вопросьi язьiкознания

Bozhil Hristov (Sofi a) – Ellipsis and Closest-Conjunct Agreement // 20

Теория и практика на превода

Мони Алмалех (София) – Функционирование слова Эфиопия в Ветхом Завете // 37

Дискуссии, обзоры и научные сообщения

Ивайло Буров (София) – О просодификации аффиксов и клитик. Часть IІ // 55
Димитрина Хамзе (Пловдив) – Прагматические импликатуры пародии (на материале польского языке) // 69

Рецензии и аннотации

In memoriam

Библиография

Соня Бояджиева (София) – Болгарские языковедческие диссертации (2005) // 124

Contents

Contrastive Studies

Nelya Ivanova (Bourgas), Anna Andrienko (Rostov on Don, Russia) – The concept of success in the value system and linguistic practices in Bulgarian, Russian, British and American linguistic and cultural contexts // 5

Problems of Theoretical Linguistics

Bozhil Hristov (Sofia) – Ellipsis and Closest-Conjunct Agreement // 20

Theory and Practice of Translation

Moni Almaleh (Sofi a) – The functioning of the word Ethiopia in the Old Testament // 37

Discussions, Notes and Review Articles

Ivailo Burov (Sofia) – On the prosodifi cation of affi xes and clitics (Part ІI) // 55
Dimitrina Hamze (Plovdiv) – Pragmatic implications of parody (on Polish data) // 69

Reviews and Annotations

In memoriam

Bibliography          

Sonya Boyadzhieva (Sofia) – Bulgarian dissertations in linguistics (2005) // 124
 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *