Съдържание на сп. „Съпоставително езикознание“ за 2020 година

2020 (ХLV)

Съдържание

Съпоставителни изследвания

 1. БОУРДИН, Габриел Луис – Лексикални фраземи в колониалния маянски език. Кн. 2, 5–29.
 2. ВУЧЕВА, Евгения – Сложните форми на глаголните времена – пресечна точка на темпоралност, аспектуалност и модалност (по наблюдения върху българския и романските езици). Кн. 2, 30–41.
 3. ДУКОВА, Уте – Етнолингвистичен поглед към едно семантично поле: -ие. *(s) ken- ‘появявам се в голямо количество, започвам’(и за малките на животни и деца). Кн. 3, 43–47.
 4. ПАРАШКЕВО В, Борис – Рефлекси на германизма *mann– ‘човек, мъж’ в български. Кн. 4, 18–26.
 5. СТЕФЧЕВА , Росица – Така да се каже или както се казва и проблемът за избора на езиковите ресурси. (Върху материал от българския и сръбския език). Кн. 3, 48–65.
 6. ТРИФОНОВА, Йорданка – Пресечни точки между българската и чешката синхронна лексикология през втората половина на ХХ век. Кн. 3, 21–42.
 7. ХРИСТОВ, Божил – Ролята на прагматиката и контекста при развитието на перфектни конструкции със съм и имам в английски и български език. Кн. 4, 7–17.
 8. CHUNG, Jungwon – Esses and haberes in Slavic be- and have-languages (Part II). Кн. 1, 31–46.
 9. TARPOMANOVA, Ekaterina, Bilyana MIHAYLOVA, Marina DZHONOVA – Future orientation in adverbial time clauses in the Balkan languages. Кн. 1, 5–30.

Теоретични въпроси на езикознанието

 1. КРЪСТЕВ, Никола – Аспектуалните характеристики на залога в индоевропейското семейство. Кратка панорама. Праиндоевропейски и анатолийски езици. (Част I). Кн. 2, 42–60.
 2. КРЪСТЕВ, Никола – Аспектуалните характеристики на залога в индоевропейското семейство. Кратка панорама. Праиндоевропейски и анатолийски езици. (Част II). Кн. 3, 66–85.
 3. КРЪСТЕВ, Никола – Аспектуалните характеристики на залога в индоевропейското семейство. Кратка панорама. Праиндоевропейски и анатолийски езици. (Част III). Кн. 4, 27–39.

Дискусии, обзори и научни съобщения

 1. ГЕНОВА, Дафина – Лъжа, измама, подвеждане и още. Кн. 3, 103–117.
 2. ДИМИТРОВА, Цветана – Отново за историческия развой на конструкциите за бъдеще време – по корпусни данни. Кн. 2, 61–78.
 3. КОВАЧЕВА, Мира – Наречието там в прагматичния контекст на граматикализираната употреба на дето. Кн. 4, 40–69.
 4. ПАРАШКЕВОВ, Борис – Немски шивашки и текстилни термини в българския език. Кн. 2, 79–94.
 5. ПЕТРОВА, Румяна – За семантичната еволюция на някои мини-текстове в съвременния английски език: лингвокултурологично изследване. Кн. 1, 47–60.
 6. СЛАВОВА, Мирена – Езикови бележки върху носията на нестинарите. Кн. 2, 95–103.
 7. СПАСИЧ, Наташа А. – Учебниците в обучението по сръбски език като чужд в Софиийския университет „Св. Климент Охридски“. Кн. 1, 61–75.
 8. СТОЯНОВА, Юлияна – Залогови значения в ранните детскиизказвания и абстрактното понятие ‘субект’ на изречението. Кн. 3, 86–102.

По повод на…

 1. СТАМЕНОВ, Христо – За (не)определеността, перфекта и други неща. Кн. 4, 70–81.
 2. ХРИСТОВ, Божил – Динамиката на езика. Интервю на Божил Христов с проф. Мира Ковачева по случай 70-годишния ѝ юбилей. Кн. 4, 82–86.

Рецензии и анотации

 1. АВРАМОВА, Цветанка – Ст. Стойчев. Българският морфологичен релатив и чешкият език или за съвременния български морфологичен релатив и неговите функционални еквиваленти в съвременния чешки език. Кн. 1, 76–82.
 2. АЛЕКСАНДРОВА, Мая – Γλωσσικές επαφές στα Βαλκάνια και στη Μ. Ασία / Language contact in the Balkans and Asia Minor. Кн. 2, 108–114.
 3. АСЕНОВА, Петя – B. Vоunchev. The Dictionary of the Greek Gay Argot kaliardà (Morpholexical Aspects). Кн. 1, 97–99.
 4. БУРОВА, Лилия – Л. Бурова, М. Ендрева, Р. Килева-Стаменова (съст.). От средновековния немски до съвременния български език. Сборник в чест на проф. д-р Борис Парашкевов. Кн. 2, 118–124.
 5. ВИТАНОВА, Марияна – Н. Костова. Глаголни неологизми в българския език. Кн. 1, 94–96.
 6. ВЛАХОВА-РУЙКОВА, Радка – В. Зидарова. Семантика и прагматика на именната детерминация в българския език. Кн. 4, 87–91.
 7. ГЕШЕВ, Валентин – Е. Хаджиева, Р. Манова, В. Шушлина. Типове грешки при създаване и превод на текст. Български език като чужд. Кн. 1, 100–102.
 8. ЖЕЛЕЗАРОВА, Радост – Томова, К., Е. Петрова, М. Симеонова.Чешко-български речник на междуметията и междуметните изрази. // Tomova, K., E. Petrova, M.
 9. Simeonova.Česko-bulharský slovník interjekcí a interjekčních výrazů. Кн. 3, 141–141.
 10. ИГЛА, Биргит – W. Fiedler. Vergleichende Grammatik der Balkansprachen (Morphosyntaktisch-typologischer Vergleich des Albanischen mit den anderen Balkansprachen). Кн. 3, 132–140.
 11. ИЛИЕВ, Димитър – А.Б. Черняк. Языковая ситуация в Римской Империи: свидетельства древних авторов и раннероманских глоттонимов. Кн. 2, 114–118.
 12. МИЛАНОВ, Владислав – Н. Сталянова, Е. Крейчова. Речник на лингвистичните термини за студенти слависти /А–Н/ Речник на лингвистичните термини за студенти слависти /А-Н/ български език–чешки език–полски език. Кн. 2, 124–126.
 13. МЛАДЕНОВА, Маргарита – Ив. П. Петров. Праславянските nt-основи: предистория и наследство. Кн. 3, 121–123.
 14. ПЕТРОВ, Велин – Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Ред. М. Илиева, В. Иванова, Вл. Маринов. В. Петров. Кн. 4, 100–110.
 15. СОТИРОВ, Петър – В. Сумрова. Новите феминални названия в българския език. Кн. 1, 88–94.
 16. СТАМЕНОВ, Христо – R. Blagoeva. The Missing Link. A Contrastive Corpus-Based Study of Link Words in The Academic Writing of Advanced Bulgarian Learners of English. Кн. 2, 104–1107.
 17. СТОЙЧЕВ, Стилиян – L. Uhlířová. O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci. Кн. 3, 118–120.
 18. ТОШЕВА, Атанаска – Н. Делева. Пространственные предлоги в русском и болгарском языках (лексикографический аспект). Кн. 1, 82–83.
 19. ФИЛИПОВ, Владимир – Krapova, I. and B. Joseph, (Eds.) Balkan Syntax and (Universal) Principles of Grammar. Кн. 3, 124–131.
 20. ЯНЕВА, Петя – Лингвистични и етнолингвистични изследвания в памет на акад. Владимир И. Георгиев (1908–1986). Ред. В. Тъпкова-Заимова, Ж. Бояджиев, И. Дуриданов (отг. ред.), М. Младенов. Кн. 4, 92–99.
 21. LESCHBER, Corinna – D. Stern, M. Nomachi, B. Belić. Linguistic Regionalism in Eastern Europe and Beyond. Кн. 1, 84–88.

Годишнини

 1. БЪЧВАРОВ, Янко – Уроците на проф. Светомир Иванчев. Кн. 3, 18–20.
 2. ГЕНЧЕВА, Златка – Сто години от рождението на Светомир Иванчев. Кн. 3, 9–17.
 3. МАНОВА , Рени – Радка Влахова-Руйкова на 65 години. Кн. 1, 103–106.
 4. СТАМЕНОВ, Христо – Майкъл Холман на осемдесет тодини. Кн. 4, 111–113.

Хроника

 1. ДОБРЕВА, Искра – Конференция по езикови контакти на Балканите и в Мала Азия, 8–10 ноември 2019 г., Солун. Кн. 1, 117–120.
 2. КРЪСТЕВ, Никола – Глаголати 1: Балканската глаголна система в синхрония и диахрония. Кн. 2, 127–129.

In memoriam

 1. Елена Хаджиева-Меродийска (1957–2020). Кн. 4, 114–115.

Библиография

 1. БОЯДЖИЕВА, Соня – Български езиковедски дисертации за 2018 г. Кн. 1, 121–123.
 2. МАНОВА, Рени – Библиография на трудовете на Радка Влахова-Руйкова. Кн. 1, 107–116.
 3. МИХАЙЛОВА, Ина – Съдържание на годишнина XLV (2020) на списание Съпоставително езикознание. Кн. 4, 116–119.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *