2008 (LIV), № 1

Съдържанието можете да изтеглите оттук.

Съдържание

Съпоставителни изследвания

Ivan Y. Tenev – Deverbal nominalization in Swedish and Norwegian. Nomina actions and nomina acti // 5

В статията се разглеждат продуктивните деривационни модели за образуване на отглаголни съществителни с процесуално и вторично резултативно значение в съвременния шведски език, в съпоставка със съвременния норвежки език в двете му писмени форми (букмол и нюноршк). Представен е инвентарът от словообразувателни форманти, които трите системи използват. Очертават се основните формални, семантични и стилистични прилики и разлики между моделите за образуване на nomina actionis и acti, илюстрирани чрез разнообразни примери.

Теория и практика на превода

Марин Петков (Велико Търново) – Имената в романите за Хари Потър в преводите на немски и български // 25
Boris Paraškevov – Zur fragwürdigen etymologischen Verknüpfung von bulg. бокал und бъкел // 43
Mariana Miceva – English Complementation Economy as Realized in Sentences of the Type ‘The door flew open’ // 47

Настоящото кратко изследване разглежда един вид информационно натоварени, но и същевременно синтактично изчистени английски конструкции, които нямат буквален преводен еквивалент на български език. Целта е чрез формално и семантико-функционално описание на английския модел да се предложат български съответки, които адекватно да отразяват и плана на формата, и плана на съдържанието на оригинала.

Дискусии, обзори и научни съобщения

Ivaylo Burov – Un modèle quadridimensionnel de la semi-vocalisation du français // 53
Rumen Srebranov – Character and typology of sonant phonetic processes in Slavonic languages and dialects // 73
Цветанка Аврамова – Универбатите в лексикалната система на езика // 99
Елена Толева – Диглосия и вариативност в новогръцкия език // 116
Снежина Карагьозова – Социокултурни аспекти на рекламата // 124

В статье обсуждается вопрос об идеологии в рекламе. Она истолковывается как проявление власти рекламодателей над сознанием адресатов. В качестве яркого доказательства принимается создаваемый и распространяемый в современной рекламе миф о совершенстве женского тела.

This article discusses advertising s ideology. It is analysed as a manifestation of the advertiser’s power over the consumers. A good example is the body image myth, created and disseminated by the present days ads.

Tzvetomira Venkova – Formal aspects of the unexpressed object // 143

Unexpressed object alternations cut across verb transitivity classes, thus presenting specific formal-theoretic problems. This paper attempts at extending the HPSG valence model in such a way that it accounts for alternations as well. A solution, based on augmentation of the HPSG signature is proposed. It is based on disjunction in the definition of the list sort as a value of the ARG-ST attribute. The formal consistency of particular solutions is tested according the RSRL – a logical formalism for linguistic theories.

Константин Попов – Квалитативная и квантитативная семантикостилистическая роль лейтмотивных слов в художественной речи // 153

Из историята на българската граматическа мисъл

Боян Вълчев – Една от най-важните крачки в процеса на опознаване на българския език (150 години от появата на Основа за блъгарскѫ грамматикѫ, от Йоаким Груев) // 164

По повод на…

Валентин Гешев – Инвариантно значение или значение, обусловено от контекста: в търсене на смисъла на падежната морфема (По повод 80-годишния юбилей на проф. Дина Станишева) // 186

Рецензии и анотации

Б. Парашкевов. Немски елементи в говора на банатските българи (Василка Радева) // 209
М. Balowski. Zachodnio- i wschodniosłowiańskie pozyczki leksykalne w jȩzyku Adama Mickiewicza (Mаргарита Младенова) // 212
Д. Веселинов. История на обучението по френски език в България през Възраждането (Радост Железарова) // 217
М. Алексиħ. Меħyjезичка српско-бугарска (бугарско-српска) лексичка хомонимиjа (Славка Величкова) // 220
Ž. Fink Arsovski. Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema (Славка Величковa) // 223
Ж.-Ф. Дюнан, П. Пишона. Римско право – речник на основните термини (Методи Шушков) // 224
Linguistics Abstracts (Александра БаГашева) // 227

Годишнини

Александра Багашева, Христо Стаменов – Портрет на учителя и колегата (Лиляна Грозданова на 65 години) // 230
Библиография на трудовете на Лиляна Грозданова (съст. Радост Железарова) // 234

СОДЕРЖАНИЕ

Сопоставительные исследования

Ivan Y. Tenev – Deverbal nominalization in Swedish and Norwegian. Nomina actions and nomina acti // 5

Теория и практика перевода

Марин Петков (Велико Тырново) – Имена в романах о Гарри Потере в переводах на немецкий и болгарский языки // 25
Boris Paraškevov – Zur fragwürdigen etymologischen Verknüpfung von bulg. бокал und бъкел // 43
Mariana Miceva – English Complementation Economy as Realised in Sentences of the Type ‘The door flew open’ // 47

Дискуссии, обзоры и научные сообщения

Ivaylo Burov – Un modèle quadridimensionnel de la semi-vocalisation du français // 53
Rumen Srebranov – Character and typology of sonant phonetic processes in Slavonic languages and dialects // 73
Цветанка Аврамова – Универбаты в лексической системе языка // 99
Елена Толева – Диглоссия и вариантность в новогреческом языке // 116
Снежина Карагьозова – Социокультурные аспекты рекламы // 124
Tzvetomira Venkova – Formal aspects of the unexpressed object // 143
Константин Попов – Квалитативная и квантитативная семантикостилистическая роль лейтмотивных слов в художественной речи // 153

Из истории болгарской грамматической мысли

Боян Вылчев – Один из важнейших шагов в процессе ознакомления с болгарским языком (150 лет со дня появления Основа за блъгарскѫ грамматикѫ, Йоакима Груева) // 164

По поводу…

Валентин Гешев – Инвариантное значение или значение, обусловленное контекстом: в поисках смысла падежной морфемы (По поводу 80-летнего юбилея проф. Дины Станишевой) // 186

Рецензии и аннотации

Годовщины

Александра Багашева, Христо Стаменов – Портрет учителя и коллеги (Лиляне Гроздановой – 65 лет) // 230
Библиография трудов Лиляны Гроздановой (сост. Радость Железарова) // 234

Contents

Contrastive studies

Ivan Y. Tenеv – Deverbal nominalization in Swedish and Norwegian. Nomina actionis and nomina acti // 5

Translation theory and practice

Marin Petkov (Veliko Tărnovo) – The names in the Harry Potter novels in German and Bulgarian translation // 25
Boris Paraškevov – Zur fragwürdigen etymologischen Verknüpfung von bulg. бокал und бъкел // 43
Mariana Miceva – English Complementation Economy as Realised in Sentences of the Type ‘The door flew open’ // 47

Discussions, notes and review articles

Ivaylo Burov – Un modèle quadridimensionnel de la semi-vocalisation du français // 53
Rumen Srebranov – Character and typology of sonant phonetic processes in Slavonic languages and dialects // 73      
Tzvetanka Avramova – Univerbation and the lexical system of language // 99
Elena Toleva – Diglossia and variation in contemporary Greek // 116
Snežina Karagjozova – Socio-cultural aspects of advertising // 124
Tzvetomira Venkova – Formal aspects of the unexpressed object // 143
Константин Попов – Квалитативная и квантитативная семантикостилистическая роль лейтмотивных слов в художественной речи // 153

Glimpses of the history of Bulgarian grammatical thinking

Bojan Vălčev – A most important step in the process of describing the Bulgarian language (150 years since the publication of J. Gruev’s Foundations for a Bulgarian Grammar) // 164

Apropos of…

Valentin Gešev – Apropos of Prof. Dina Staniševa’s 80th birthday: Invariant or contextually dependent meaning: in search of the case morpheme semantics            // 186

Reviews and annotations

Anniversaries

Aleksandra Bagaševa, Christo Stamenov–A portrait of the teacher and colleague (Lilyana Grozdanova’s 65th anniversary) // 230
Bibliography of Lilyana Grozdanova’s works (comp, by Radоst Železarova) // 234

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *