2006 (LII), № 3

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук.

Съдържание

Съпоставителни изследвания

Иржи Коростенский (Ческе Будейовице) – Параметрические характеристики предметных имён (чешско-русское сопоставление) // 5

Дискусии, обзори и научни съобщения

Найда Иванова – Словенско-български паралели в областта на т.нар. народна етимология през Възраждането (А. Т. Линхарт и Г. С. Раковски) // 17
Славка Петрова – Още за българо-гръцкия билингвизъм // 27

The subject of research in the present report is the phenomenon of Greek-Bulgarian bilingualism. The major difficulties in the acquisition of Bulgarian as a foreign language by Greek speaking students are presented.

Валентина Гаргалък (Кишинев) – Звателната форма на съществителните имена в гагаузкия език в Молдова // 34
Boyan Alexiev – A lexico-conceptual approach to multilingual terminology structuring // 43

This paper argues for a combined conceptual and lexical approach to multilingual terminology structuring conceived as an activity performed in consecutive phases involving: decision making on the number of dictionary entries/keyterms and information categories for each keyterm to be represented depending on the particular user group, followed by collecting a corpus of relevant textual and knowledge-based information sources; extracting automatically from corpus candidate keyterms and accompanying contexts; lexico-semantic analysis for capturing syntagmatic (collocational and derivational) relationships a keyterm enters in; conceptual analysis for capturing hierarchical relationships which a keyterm shares. The phases are exemplified with the material entity keyterm ‘concrete’ envisaged as a candidate entry in a bilingual specialized learner’s dictionary intended for non-specialist translators and LSP learners. The translation equivalents are specified by a contrastive analysis based on available multilingual reference tools. Finally, a model of a typical entry structure is proposed.

Велка Попова (Шумен) – Моделът на пре- и протоморфологията и усвояването на българската глаголна граматика // 51
Христо Салджиев – Социолингвистичните функции на етнонимите и конфесионимите във фразеологичната система (въз основа на турски фразеологични изрази) // 72

В статье рассматриваются социолингвистические функции этнонимов и конфессинимов во фразеологической системе, на основе примеров из турецкой фразеологии. Делаются выводы, что этнонимы и конфессионимы являются как лингвистическим выражением социального принуждения в отношении индивида, так и экспрессивным языковым средством устранения посредством приравнивания „неестественных“: проявлений собственной социальной среды к чужой и в тоже самое время способом демонстрирования „чистоты“ собственного или коллективного „я “.

The article deals with the sociolinguistic functions of ethnonyms and names of religious I denominations within the phraseological system of language on the basis of Turkish phraseological material. The conclusion is that ethnonyms and names of religious denominations can be a linguistic expression of social coercion with respect to the individual as well as a means of exclusion through equalizing “unnatural” phenomena of one’s own social milieu with phenomena belonging to the world of the other and, at the same time demonstrating the “purity” of the self or of the respective collective ego.

Mirena Patseva – Sanskrit verbal roots and some Bulgarian parallels // 80
Константин Попов – За идиолектите на Албена и Боряна от едноименните пиеси на Йордан Йовков // 97

Възрожденските граматики на българския език

Боян Вълчев – Първата българска граматика. 170 години от публикуването на Руководство на Славеииоболгарскаѧ грамматїка от Неофит Хилендарски (Бозвели) и Емануил Васкидович // 110

По повод на…

Димитър Веселинов – По повод един нов Френско-български и българско-френски речник // 133

Рецензии и анотации

J. Feuillet. Petite grammaire du bulgare (Живко Бояджиев) // 136
R. Gyllin. Bulgariska, svenska och engelska fågelnamn (Живко Бояджиев) // 138
В. Попова. Ранната граматика на детския език: Когнитивни аспекти на глаголната онтогенеза (Живко Бояджиев) // 139
Отче наш: Our Father. Езика: Languages 228. 12 Есета: Essays (съст. и ред. П. Атанасов) (Живко Бояджиев) // 140
Э. П. Стоянова. История одного языкового острова. 1861–1993. Письменность болгарской диаспоры на Украине в социолингвистическом и стилистическом аспекте. Е. П. Стоянова. Феномен збереженого слова: етномовний та соцioлiнгвстiчний аспект острiвного писемного дискурсу (Валентин Гешев) // 142
K. Вачкова. Шуменската школа в историята на новобългарския книжовен език. Помагало за студенти. Част III (Надка Николова, Шумен) // 151
S. Banova. The Bulgarian Verb. Practical Reference Book for Foreigners (Juliana Stoyanova) // 154
Komparacja systemów i funkcjonowania wspólszesnych jezyków slowianskich 1. Stowotwórstwo Nominacja (red. J. Ohnheiser) (Юлия Балтова, Цветанка Аврамова) // 156
B. Niesporek-Szamburska. Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci (Надежда Михайлова) // 166
Една нова граматика на съвременния гръцки език Гραμματική τής νéας ελληνικής. Δομολειτουργική – επικοινωνιακή (Теофана АнГелиева) // 168
В. Chlebda. Przewodnik ро stron@ch Runetu (Екатерина Солнцева-Накова) // 170

Хроника

Весела Стоименова – Юбилейна научна конференция в чест на чл.-кор. проф. Тодор Бояджиев, проф. Венче Попова и проф. Петър Пашов // 171
Борис Парашкевов, Асен Чаушев, Христо Стаменов – Публична среща-дискусия относно транслитерацията на българските имена на латиница // 173

Библиография

Съдържание на годишнина XXXI (2006) на списание Съпоставително езикознание (съст. Радост Железарова) // 175

Содержание

Сопоставительные исследования

Иржи Коростенский (Ческе-Будейовице) – Параметрические характеристики предметных имён (чешско-русское сопоставление) // 5

Дискуссии, обзоры и научные сообщения

Найда Иванова – Словенско-болгарские параллели в области так наз. народной этимологии в эпоху Возрождения (А. Т. Линхарт и Г. С. Раковски) // 17
Славка Петрова – Ещё о болгарско-греческом билингвизме // 27
Валентина Гаргалык (Кишинёв) – Звательная форма имён существительных в гагаузском языке Молдавии // 34
Boyan Alexiev – A lexico-conceptual approach to multilingual terminology structuring // 43
Велка Попова (Шумен) – Модель пре- и протоморфологии и усвоение грамматики болгарского глагола // 51
Христо Салджиев – Социолингвистические функции этнонимов и конфессионимов во фразеологической системе (на материале турецких фразеологических выражений) // 72
Mirena Patseva – Sanskrit verbal roots and some Bulgarian parallels // 80
Константин Попов – Об идиолектах Албены и Боряны в одноименных пьесах Йордана Йовкова // 97

Грамматики болгарского языка эпохи возрождения

Боян Вылчев – Первая болгарская грамматика. 170 лет со дня опубликования Руководство на Славеииоболгарскаѧ грамматїка Неофита Хилендарского (Бозвели) и Эммануила Васкидовича // 110

По поводу …

Димитр Веселинов – По поводу нового Французско-болгарского и болгарско-французского словаря // 133

Рецензии и аннотации

Хроника

Библиография

Contents

Contrastive studies

Jiří Korostenský (České Budějovice) – Parametric characteristics of nouns denoting objects (a Czech-Russian comparison) // 5

Discussions, review articles and communications

Najda Ivanova – Slovene-Bulgarian parallels in folk etymology during the National Revival (A. T. Linhart and G. S. Rakovski) // 17
Slavka Petrova – More on Bulgarian-Greek bilingualism // 27
Valentina Gargalăk (Kishinev) – Vocative nominal forms in Gagauz spoken in Moldova // 34
Boyan Alexiev – A lexico-conceptual approach to multilingual terminology structuring // 43
Velka Popova (šumen) – Pre- and proto- morphology and the acquisition of the Bulgarian verbal system // 51
Christo Saldžiev – Sociolinguistic functions of ethnonyms and names of religious denominations in phraseology (on Turkish material) // 72
Mirena Patseva – Sanskrit verbal roots and some Bulgarian parallels // 80
Konstantin Popov – The eponymous heroines’ idiolects in Yordan Yovkov’s plays Albena and Boryana // 97

Bulgarian grammars of the national revival period

Воjan Vălčev – The first Bulgarian Grammar. 170 years since the publication of A Handbook of Slav-Bulgarian Grammar by Neofit Hilendarski (Bozveli) and Emanuil Vaskidovič // 110

Apropos…

Dimităr Veselinov – Apropos of a new French-Bulgarian and Bulgarian-French Dictionary // 133

Reviews and annotations

Varia

Bibliography

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *