2006 (LII), № 3

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Иржи Коростенский (Ческе Будейовице) – Параметрические характеристики предметных имён (чешско-русское сопоставление) // 5 Дискусии, обзори и научни съобщения Найда Иванова –…

2006 (LII), № 2

Цялото съдържание можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Диана Благоева – Прояви на езикова игра в българския и руския компютърен жаргон // 5 Дискусии, обзори и научни съобщения Hélène…

2006 (LII), № 1

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Палмира Легурска, Димитър Веселинов – Съпоставително-типологичен анализ на полисемията (върху материал от тематичната група „оръдия“ в български, руски и френски език)…

2005 (LI), № 3

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Диана Янкова – Анализ на кохезията на законодателния текст в английския и българския // 5 Снежина Карагьозова – Пространството във фразеологизмите…

2005 (LI), № 2

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Диана Янкова – Текстообразуване и структура на правната норма в английския и българския законодателен текст // 5 The present study investigates…

2005 (LI), № 1

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Христина Георгиева Марку (Комотини) – Имперфектът в българския и в новогръцкия език – взаимодействие на аспектуалност, модалност и темпоралност // 5…

2004 (L), № 3

Цялото съдържание можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Иванка Попова-Велева (Велико Търново) – Полупряката реч в италианския език (с оглед и на други романски езици) // 5 Иванка Васева…

2004 (L), № 2

Цялото съдържание изтеглете оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Елена Стоянова – Морфологичен характер на алтернациите на мястото на етимологичния ě в българския и хърватския език // 5 Статья подвергает критическому анализу…

2004 (L), № 1

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Борислав Попов – Типология на назоваването при древните индоевропейски термини за някои опасни и хищни животни // 5 Катажина Воян (Гданьск)…

2004 – Съпоставително езикознание

2004 (L), № 1 2004 (L), № 2 2004 (L), № 3