2001 (XXVI), № 1

Съдържанието можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Надка Николова (Шумен), Мария Черипкова (Прешов, Словакия) – Прономиналните конструкции в български и словашки // 5 The authors of the article analyse…

2001 – Съпоставително езикознание

2001 (XXVI), № 1 2001 (XXVI), № 2 2001 (XXVI), № 3

2000 – Съпоставително езикознание

1999 – Съпоставително езикознание

1998 – Съпоставително езикознание

1997 – Съпоставително езикознание

1996 – Съпоставително езикознание

1995 – Съпоставително езикознание

1994 – Съпоставително езикознание

1993 – Съпоставително езикознание