2002 (ХLVIII), № 3

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Петя Асенова – Някои проблеми на изследването на глаголната система на балканския езиков съюз // 5 Василка Алексова – Термини за…

2002 (ХLVIII), № 2

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Елена Ю. Иванова – Има и съм в болгарских бытийных предложениях (в сопоставлении с русскими) // 5 В статье рассматриваются закономерности…

2002 (ХLVIII), № 1

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Дискусии, обзори и научни съобщения Мария Данчева – Наклонението като граматична категория в древните и в някои съвременни индоевропейски езици // 5 Nikolai…

2002 – Съпоставително езикознание

2002 (ХLVIII), № 1 2002 (ХLVIII), № 2 2002 (ХLVIII), № 3