Издателска етика

ИЗДАТЕЛСКА ЕТИКА

И ПРАВИЛА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ

НА СП. „СЪПОСТАВИТЕЛНО ЕЗИКОЗНАНИЕ“

Етиката, която спазва сп. „Съпоставително езикознание“, се базира на основните положения на Committee on Publication Ethics (COPE) https://publicationethics.org/. Тези етични норми за публикуване имат за цел въвеждането и прилагането на най-добрите практики по стандартите за етично поведение по време на всички етапи от издателския процес на постъпилите в списанието ръкописи.

Етични правила и задължения на редакторите

Редакционната колегия (= редакторите – тук и по-долу) на сп. „Съпоставително езикознание“ осигурява прозрачност на процеса на издаване на ръкописи.

Редакторите на сп. „Съпоставително езикознание“ декларират своята независимост от институции и трети лица в целия процес на публикуване на постъпили текстове, както и своята обективност в рамките на този издателски процес.

Политиката на списанието е свързана с регулярност на издаването на книжките на списанието, високо качество на публикуваните материали, значимост на материалите за научната област, към която принадлежат, запазване на достойнството и авторските права на авторите.

Редакторите на списанието следят постоянно целия издателски процес в неговите отделни етапи. Те проследяват и осигуряват навременното изпращане на рецензиите и уведомяването на авторите за бележките и препоръките на анонимните рецензенти.

Редакторите на списанието следят непрекъснато съобщенията на имейла на списанието.

Редакторите на сп. „Съпоставително езикознание“ приемат и предоставят за рецензиране на двама анонимни рецензенти постъпилите ръкописи и взимат решение за качеството на рецензиите въз основа на научната стойност на представените текстове без оглед на раса, пол, етнически произход, религия, политическа, административна, институционална и социална принадлежност.

Решението за публикуване на ръкописи се взима от Редакционната колегия без никакво външно влияние. Главният редактор има право да взима решения за съдържанието на книжките на списанието и датата на публикуването на материалите.

Редакционната колегия гарантира, че подадените ръкописи се рецензират на сляпо най-малко от двама независими анонимни рецензенти, които са специалисти в съответната научна област, към която принадлежи постъпилият текст. Решението за публикуване е резултат от научните качества на ръкописа, оценките и препоръките на анонимните рецензенти и изискванията на сп. „Съпоставително езикознание“ за публикуване.

Редакционната колегия също така гарантира, че няма да разкрива информация за представените ръкописи на трети лица, в които не влизат участниците в процеса на рецензиране и издаване на ръкописа – автор, рецензенти, редактори.

Редакционната колегия не предоставя на трети страни информация за непубликуваните ръкописи в процеса на тяхното приемане, оценяване и издаване без изричното съгласие на автора/авторите на ръкописа, тъй като тази информация се смята за поверителна и не трябва да бъде използване на извличане на някаква лична изгода.

Редакционната колегия декларира, че следи в процеса на разглеждане на ръкописите с цел публикуване да няма конфликт на интереси с автора, анонимните рецензенти или със свързаната с него/тях институция или други издания. При опасност от възникване на конфликт на интереси засегнатият редактор иска друг редактор да бъде натоварен с процеса на оценяване и публикуване на съответния ръкопис.

Редакционната колегия следи за случаи на плагиатство, като проверява чрез системи за антиплагиатство постъпилите ръкописи. Редакторите възлагат и на рецензентите да следят за случаи на плагиатство. При нарушения се предприемат съответните стъпки за уведомяване на автора/авторите и се вземат необходимите мерки – оттегляне на ръкописа, редактиране на ръкописа или други адекватни действия.

Редакционната колегия не поема отговорност за научното съдържание, хипотезите, идеите и мненията, изразени от авторите на предложените за публикуване и/или публикувани в сп. „Съпоставително езикознание“ текстове. Мнението на Редакционната колегия може да не съответства на становищата на автора/авторите.

Редакционната колегия имат задължението да следи за значителни неточности или некоректност, подвеждаща или невярна декларация. При установяването на описаните нарушения Редакционната колегия предприема незабавни мерки за отстраняването им. В този случай ръкописът може да бъде изтеглен, а ако той е публикуван, то в списанието (хартиен вариант и онлайн публикуване) ясно се информират читателите за нарушенията. Винаги се информират авторите за забелязаните нарушения, иска се обяснението им, а също така се информират системите за индексиране и съответните регулаторни или юридически органи за провеждане на разследване.

Редакционната колегия се ангажира да полага всички усилия за прилагане на етичните правила за рецензиране и публикуване и да следи за евентуалните нарушения, последвано от предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Редакционната колегия е готова да публикува критики и бележки на материали, които са публикувани в сп. „Съпоставително езикознание“, като се прилагат същите критерии за рецензиране и публикуване, които се прилагат и при приемане за печат на ръкописи.

Етични правила и задължения на рецензентите

Предоставените на най-малко двама анонимни рецензенти ръкописи с цел оценяване се смятат за поверителни и не трябва да бъдат показвани и обсъждани с трети лица, както и не трябва да бъдат разпространявани по никакъв начин. Това правило важи както за рецензентите, приели да оценяват ръкописа, така и за тези, които са отказали да бъдат рецензенти на даден ръкопис.

В случай че поканеният рецензент сметне, че не е квалифициран в научната област, в която е предоставеният за оценяване ръкопис, или че не може да изготви рецензията в посочения от редакцията срок, той уведомява Редакционната колегия и се отказва от рецензиране на ръкописа, за да бъде поканен друг анонимен рецензент.

Ако рецензент, поканен да оценява ръкопис, смята, че има конфликт на интереси с предполагаем автор или няколко от авторите на ръкописа и/или с техните институции, той трябва незабавно да уведоми Редакционната колегия, за да бъде поканен друг анонимен рецензент.

Изготвената рецензия е важен елемент от процеса на публикуване на ръкописи в сп. „Съпоставително езикознание“, която се оценява от Редакционната колегия и се приема или не се приема от нея. Тя служи на авторите да подобрят качествата на текста си и е съществена част от комуникацията между списанието и рецензента в целия издателски процес.

Рецензирането трябва да се извършва обективно въз основа на научните качества на авторските материали. Изводите и предложението за публикуване без корекции, с малки корекции, с преработване или за отхвърляне на ръкописа и неговото непубликуване трябва да се базират на изчерпателни, ясни и категорични аргументи, които подпомагат както авторите, така и Редакционната колегия при взимането на решение за публикуване.

Не се допускат никакви лични критики на автора/-ите от страна на анонимните рецензенти.

Рецензентите следят за случаи на плагиатство – нецитиране, прилика или припокриване с текстове на други автори. При наличие на такъв случай анонимните рецензенти уведомяват Редакционната колегия, за да се вземат съответните адекватни мерки – отхвърляне на ръкописа, редактирането му или др.

Рецензентите следят и за случаите на припокриване с други текстове на същия/-те автор/-и. При установяване на такъв случай анонимните рецензенти уведомяват Редакционната колегия, за да се вземат мерки – отхвърляне на ръкописа, редактирането му или др.

Рецензираният ръкопис не трябва да се използва от анонимните рецензенти за изследвания на самия/-те рецензент/-и без изричното съгласие на автора/-ите. Информацията, темите, идеите, експериментите, изводите от рецензирания ръкопис трябва да бъдат поверителни и да не се използват от анонимните рецензенти за лични цели или лична изгода. Това правило е в сила и за поканени рецензенти, които са отказали оценяване на даден ръкопис.

С качването на рецензията анонимните рецензенти декларират липсата на конфликт на интереси. Рецензентите подписва/-ат декларация за липса на конфликт на интереси.

Рецензентите трябва да имат ORCID ID или Web of Science Researcher ID идентификационен номер.

Етични норми и задължения на авторите

Всички ръкописи, които се изпращат с цел публикуване в сп. „Съпоставително езикознание“, трябва да са оригинални авторски текстове. Това означава не само че са на автора/-ите с липса на плагиатство, но и че не са публикувани в други хартиени или онлайн базирани книги, списания, сборници и др. източници.

Приемат се само ръкописи на съавтори, всеки от които имат значим принос в разработването на научната проблематика, представена в текста.

Ако представеният за публикуване ръкопис е съавторски, то всеки от авторите трябва да гарантира, че има съгласие между съавторите за последната редакция на ръкописа и че всички съавтори са съгласни ръкописът да бъде публикуван.

Авторът/-ите гарантират, че текстовете му/им са оригинални, цитирането е адекватно и са посочени всички източници и/или цитати на други автори. Недопустимо е плагиатство, което се смята от Редакционната колегия като неетично и неприемливо поведение. В случаи на плагиатство Редакционната колегия може да откаже публикуване, да изиска редактиране на текста с отстраняване на случаите на плагиатство или др.

Авторите носят отговорност за достоверността и автентичността на всички използвани в текста данни. Редакционната колегия не носи отговорност за това.

Авторите са задължени да съобщят на Редакционната колегия при установяване на конфликт на интереси, вкл. финансови или други, които могат да повлияят върху процеса на оценяване и публикуване на ръкописа.

Представените ръкописи трябва да съдържат точно представяне на анализите и резултатите, целенасочена и достатъчна аргументация на тезите и мненията. Трябва да предоставят в ръкописите си достатъчно препратки и подробности, така че да могат да се използват за цитиране или разработване от други автори. Неточните или измамни твърдения се считат от списанието за неетично поведение и не са приемливи.

Авторите са задължени да отговарят на анонимните рецензии и на запитвания от страна на Редакционната колегия за данни, разяснения по текста или авторските права.

Авторите трябва да се съобразят с бележките и препоръките на рецензентите и да подобрят текста си, а след това отново да го качат в платформата Scolar One.

Ако авторите установят грешки или неточности в текста си, предоставен на списанието, то те са длъжни веднага да уведомят Редакционната колегия и да отстранят грешките или неточностите, като освен това могат да оттеглят ръкописа си според решението си. Ако трета страна забележи грешка/-и в текста, то тя може да уведоми Редакционната колегия, която да информира автора/-ите и той/те да отстранят веднага грешката/-ите или неточностите.

Авторите могат да бъдат помолени да предоставят на Редакционната комисия още първични данни за изследването си и трябва да бъдат готови да направят публични и достъпни тези данни в ръкописа си.

Авторите трябва да гарантират достъп до данните от изследването си на други учени след публикуването на труда в сп. „Съпоставително езикознание“, като се спазват задължително авторските права.

Авторите трябва да посочат как е финансирано изследването им, ако са получили финансова подкрепа за него.

Авторът/-ите подписват декларация за съгласие за онлайн публикуване на текст си на страницата на сп. „Съпоставително езикознание“.

Съавторите подписват декларация, че всички са съгласни да бъде публикувана последната версия на текста след нанасянето на корекции и поправки след анонимните рецензии.

Авторът/-ите се запознават задължително с процедурата за публикуване и рецензиране, намираща се на интернет страницата на списанието.

С качването на редактирания и коригирания текст на ръкописа след анонимните рецензии авторите декларират липсата на конфликт на интереси. Авторът/-ите подписва/-ат декларация за липса на конфликт на интереси.

Авторът/-ите трябва да имат ORCID ID или Web of Science Researcher ID. Ако нямат, то те трябва да създадат такива идентификационни номера и да ги впишат във визитката си в края на ръкописа си.

Издателска етика (BG)