За рецензентите

Декларация на рецензент за липса на конфликт на интереси (Сваляне)

Процедура на анонимно рецензиране. Задължения и права на рецензентите. Насоки за рецензирането (Сваляне)