2004 (L), № 3

Цялото съдържание можете да свалите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Иванка Попова-Велева (Велико Търново) – Полупряката реч в италианския език (с оглед и на други романски езици) // 5 Иванка Васева…

2004 (L), № 2

Цялото съдържание изтеглете оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Елена Стоянова – Морфологичен характер на алтернациите на мястото на етимологичния ě в българския и хърватския език // 5 Статья подвергает критическому анализу…

2004 (L), № 1

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Борислав Попов – Типология на назоваването при древните индоевропейски термини за някои опасни и хищни животни // 5 Катажина Воян (Гданьск)…

2004 – Съпоставително езикознание

2004 (L), № 1 2004 (L), № 2 2004 (L), № 3