2001 (XXVI), № 1

Съдържанието можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Надка Николова (Шумен), Мария Черипкова (Прешов, Словакия) – Прономиналните конструкции в български и словашки // 5 The authors of the article analyse…

2001 – Съпоставително езикознание

2001 (XXVI), № 1 2001 (XXVI), № 2 2001 (XXVI), № 3