2007 (LIII), № 1

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Иванка Васева – Национално-културна специфика на вербалното комуникативно поведение на българи и руси при поздрави, пожелания и честитяване // 5 Ладислав…