2007 (LIII), № 2

Цялото съдържание можете да изтеглите оттук. Съдържание Съпоставителни изследвания Maryana Mitseva – Adjectival Intensification in English and in Bulgarian // 5 Катажина Воян (Гданьск) – Омонимическая общность (на примере польского…