Процедура за публикуване и рецензиране

(Изтегляне)

Сп. „Съпоставително езикознание“ приема оригинални авторски текстове, които не са публикувани в други издания (списания, сборници и др. материали, вкл. онлайн), не са в процес на публикуване и са на самия/-ите автор/-и. Списанието не носи отговорност за последващо използване на публикациите в „Съпоставително езикознание“.

Всички изпратени от авторите материали се рецензират анонимно най-малко от двама рецензенти. Приемането на ръкописите за издаване е съобразено с мнението и препоръките на рецензентите. Окончателното решение за публикуването на предоставените материали от авторите се взима от Редакционната колегия.

Авторите са отговорни за изказаните мнения и възприетите от тях възгледи. Редакционната колегия запазва правото си да предлага редактиране на ръкописите, ако е необходимо. Публикуването на предоставените ръкописи не означава, че редакционната колегия споделя възгледите на авторите.

Процесът на независимо двойно анонимно рецензиране включва следните етапи:

–  Качване на анонимизирания авторов текст в платформата Scholar One. Не се допуска качването на неанонимизирани ръкописи.

– Изпращане на анонимизирания авторов материал на двама независими анонимни рецензенти.

– Оценяване от анонимните рецензенти на изпратения материал чрез попълване на рецензентската карта чрез платформата Scholar One. Рецензентите предлагат обосновано дали да се приеме материалът без корекции, с минимални корекции, след преработка, или пък да не бъде приет за публикуване в сп. „Съпоставително езикознание“.

– Авторите получават анонимните рецензии, съобразяват се с бележките или препоръките на анонимните рецензенти и вземат решение за корекции, ако единият или двамата анонимни рецензенти са препоръчали промени.

– Списанието информира анонимните рецензенти за настъпилите корекции в материалите, за които рецензентите са препоръчали поправки.

– Ако един или двама от рецензентите изисква/-ат публикуване след преработка, авторът изпраща отговор на препоръките на рецензентите.

– Ако е необходимо – в случай на решение от един от анонимните рецензенти да не се публикува ръкописът, то се назначава трети анонимен рецензент.

 – Процесът на анонимно рецензиране протича в рамките на шест месеца.

– След изпращането на анонимните рецензии Редакционната колегия оценява тяхното качество и ги приема или отхвърля. Рецензентите се уведомяват за решението на Редакционната колегия.

– След коригирането и/или редактирането на ръкописа авторът/-ите качват в Scholar One своите текстове, които вече не са анонимни и са оформени според всички изисквания на списанието.

– Редакционната колегия взема окончателно решение на базата на постъпилите анонимни рецензии за публикуване или отхвърляне на постъпилия ръкопис.

С изпращането на ръкописа (статия, рецензия, обзор, хроника, библиография и др.) авторът/авторите се съгласява/-ат текстът му/им да бъде публикуван онлайн на сайта на „Съпоставително езикознание“ и до текста да има свободен и безплатен достъп след публикуването му.

Авторите подписват декларация за свободен достъп и публикуване на страницата на сп. „Съпоставително езикознание“.

Авторите се запознават задължително с настоящата процедура за публикуване.

Списание „Съпоставително езикознание“ се съобразява с критериите за отворен достъп от Инициативата за отворен достъп в Будапеща (https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai10/). Според тази Инициатива отвореният достъп представлява „безплатен достъп в интернет, който позволява на всички потребители да четат, изтеглят, копират, разпространяват, печатат, търсят или свързват пълните текстове на статиите, да разглеждат съдържанието за индексиране, да ги прехвърлят като данни на софтуер или да ги използват за всякаква друга законна цел без финансови, правни или технически бариери, различни от тези, които са неразделна част от получаването на достъп до интернет. Единственото ограничение за възпроизвеждане и разпространение и единствената роля за авторски права в тази област следва да бъде да се даде контрол на авторите върху целостта на тяхната работа и правото да бъдат надеждно признати и цитирани“. 

By “open access” to [peer-reviewed research literature], we mean its free availability on the public internet, permitting any users to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles, crawl them for indexing, pass them as data to software, or use them for any other lawful purpose, without financial, legal, or technical barriers other than those inseparable from gaining access to the internet itself. The only constraint on reproduction and distribution, and the only role for copyright in this domain, should be to give authors control over the integrity of their work and the right to be properly acknowledged and cited.  (https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai10/).

Материалите (статии, рецензии, хроники, библиографии и др.) в сп. „Съпоставително езикознание“ се публикуват и разпространяват при спазване на реда и условията на лиценза Creative Commons Attribution 4.0 International Public Licence (CC-BY-4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). При публикуване в сп. „Съпоставително езикознание“ авторите запазват авторските права върху своите произведения без ограничения.

Creative Commons Attribution 4.0 International Public Licence (CC-BY-4.0) (С превод на български)

Всеки е свободен да споделя и да разпространява във всякакъв формат и за всякакви цели публикувания материал, включително търговски.

Всеки е свободен да копира, адаптира или използва за миксиране произведението за всякакви цели, включително търговски.

Лицензодателят не може да оспорва тези свободи, ако се спазват условията на лиценза.

Условията на лиценза са следните:

Признание – Първоначалните автори трябва да бъдат посочени. Трябва да има посочена връзка с лиценза и да са изведени всички направени промени. Това не означава, че лицензодателят одобрява новата употреба на материала.

Не могат да се налагат допълнителни рестрикции – правни или технологични, които да ограничават правомощията според лиценза.

Не се налага спазването на лиценза при използването на материали, достъпни в публичното пространство или за материали, които попадат под разпоредбите на изключения или ограничения.

Тези условия не дават гаранции. Може лицензът да не дава всички необходими позволения за ползването на публикувания материал за определени цели. Например могат по-голяма тежест да имат други права: публичност, неприкосновеност или морални права могат да ограничат значително начините на използване на публикувания материал.

За всяка повторна употреба или разпространение трябва да бъдат изяснени лицензионните условия на произведението.

Всяко от тези условия може да бъде отменено, ако притежателите на авторските права дадат разрешение.

Нищо в този лиценз не накърнява или ограничава моралните права на автора. Пълен правен код на лиценза.

You are free to:

    Share — copy and redistribute the material in any medium or format for any purpose, even commercially.

    Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.

    The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

Under the following terms:

    Attribution — You must give appropriate credit , provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use.

    No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.

Notices:

You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation .

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material. (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)