Нов брой

XLIX (2024) № 1

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪПОСТАВИТЕЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Иван ТЕНЕВ – Нови употреби на феминативите дама, госпожа, жена и dame, frue, kvinne в българския и норвежкия език // 5 // DOI: https://doi.org/10.60056/SE.2024.1.5-35

Мая АЛЕКСАНДРОВА – Концептът съдба и неговите названия в митологичен аспект // 36 // DOI: https://doi.org/10.60056/SE.2024.1.36-80
Красимира АЛЕКСОВА, Ивана ДАВИТКОВ – Преводни съответствия на българския конклузив на сръбски език // 81 // DOI: https://doi.org/10.60056/SE.2024.1.81-99
Финка СИРАКОВА – Съпоставителен анализ на българския предлог за и новогръцкия предлог για // 100 // DOI: https://doi.org/10.60056/SE.2024.1.100-122

ТЕОРИЯ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Елена МЕСНЯНКИНА – Неологизмите в дискурса на виртуалната езикова игра // 123 // DOI: https://doi.org/10.60056/SE.2024.1.122-140

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

N. Długosz, A. Eftimova. Syndrom postkowidowy w języku. Polsko-bułgarskie studium przypadku. Raport z badañ eksperimentalnych (Юлияна Стоянова) // 141 // DOI: https://doi.org/10.60056/SE.2024.1.141-146

Вл. Поломац. Језик повеља и писама Српске деспотовине (Мартин Стефанов) // 147 // DOI: https://doi.org/10.60056/SE.2024.1.147-150
Вл. Поломац. Српски као дипломатски језик у XV и XVI веку: филолошки приступ. (Мартин Стефанов) // 151 // DOI: https://doi.org/10.60056/SE.2024.1.151-153

Л. Бурова, Р. Килева-Стаменова, Ив. Попов, Д. Димитрова, Пл. Цветков /съст./. Проф. д-р Константин Гълъбов и българската германистика. Сборник по случай 130 години от рождението на проф. д-р Константин Гълъбов (Христо Стаменов) // 154 // DOI: https://doi.org/10.60056/SE.2024.1.154-157

ГОДИШНИНИ

Албена Мирчева – Кирил Влахов (По повод 100-годишнината от неговото рождение) // 158 // DOI: https://doi.org/10.60056/SE.2024.1.158-163

Красимира Петрова – Йордан Еленски (По повод 100-годишнината от неговото рождение) // 164 // DOI: https://doi.org/10.60056/SE.2024.1.164-165

Милена Видралска – Ваня Зидарова на 65 години // 166 // DOI: https://doi.org/10.60056/SE.2024.1.166-168

Милена Видралска – Библиография на научните трудове на Ваня Зидарова // 169 // DOI: https://doi.org/10.60056/SE.2024.1.169-176

ХРОНИКА

Рени Манова – Първата международна научно-приложна конференция Контакт на езици и култури. Българският език в контекста на мигрантската криза и адаптацията на бежанци, 17–19 ноември 2023 г., гр. Харманли // 177 // DOI: https://doi.org/10.60056/SE.2024.1.177-179

IN MEMORIAM

Иван Кънчев (1935–2024) // 180

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2023 г. // 181 // DOI: https://doi.org/10.60056/SE.2024.1.181-183

Изисквания за оформяне на ръкописите // 184