За списанието

Списание „Съпоставително езикознание“

The Journal Contrastive Linguistics 

ISSN 0204 – 8701 (печатно издание)     

ISSN 3033-0440 (онлайн издание)

Списание „Съпоставително езикознание“ (Сопоставительное языкознание / Contrastive Linguistics) е орган на Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, София, България. Негов основател и пръв главен редактор е Светомир Иванчев.

Списание „Съпоставително езикознание“ е включено в следните библиографски бази от данни ( http://www.blldb-online.de ). Отразява се от Ulrich’s Serials Analysis System. Нашият стремеж е то да влезе и в други световни престижни бази данни.

Списанието публикува материали (статии, обзори, хроники, отзиви, библиографии и др.), посветени на съпоставителното езикознание, на теоретични проблеми на общото езикознание, езиковите контакти, теорията и практиката на превода, отзиви за научни събития в областта на езикознанието, както и рецензии за издания от всички области на езикознанието; тематични и персонални библиографии. Печатат се статии на български, руски, английски, немски, френски и испански език. Всяка статия се оценява най-малко от двама независими анонимни рецензенти. Статии, рецензии, отзиви и др. текстове, публикувани или под печат в други издания, не се приемат.

Мисия на списанието е да осигури регулярност на издаването на отделните книжки, високо качество на публикуваните материали и значимост на текстовете в научната област, към която те принадлежат.

Редакционната колегия издава ръкописи и взема решение за качеството на рецензиите въз основа на научната стойност на представените текстове без оглед на раса, пол, етнически произход, религия, политическа, административна, институционална и социална принадлежност. Решението за публикуване на ръкописи се взима от Редакционната колегия без никакво външно влияние. Тя е независим орган.

От 2024 г. списанието излиза в 2 книжки годишно: първа книжка (май – юни), втора книжка (ноември – декември).

Списанието има своя интернет страница https://contrastive-ling.com/, на която има връзка с платформа, на която се качват ръкописите и анонимните рецензии.

На интернет страницата на списанието се публикува всяка книжка, която се издава и като хартиено издание. Тук може да намерите и информация за Редакционната колегия и Редакционния съвет, указания за авторите и важни декларации. От сайта може да бъдат посетени излезлите досега броеве. На интернет страницата е публикувана и издателската етика – за редакторите, рецензентите и авторите. На тази интернет страница може да се види описаната процедура за рецензиране и публикуване на материали.

 Списанието поддържа следните редовни рубрики:

Съпоставителни изследвания

Теоретични въпроси на езикознанието

Дискусии, обзори и научни съобщения 

Рецензии и анотации

Годишнини

Библиографии

Хроники

In memoriam

Имейл на списанието: contrastive@slav.uni-sofia.bg

Основател на списанието

Светомир ИВАНЧЕВ

Редакционна колегия

Проф. д.ф.н. Красимира Алексова, главен редактор, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България, Web of Science Researcher ID  AAA-9132-2021, ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3205-9958, Scopus Author ID: 57204922360, e-mail: krasimira_aleksova@slav.uni-sofia.bg.

Проф. д-р Александра Багашева, заместник главен редактор, Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България, Web of Science Researcher ID  T-2058-2019, Scopus ID 57188476900, ORCID ID https://orcid.org/0000-0003-3492-1919, e-mail: a.bagasheva@uni-sofia.bg.

Проф. д.ф.н. Маргарита Младенова, научен секретар, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България, ORCID ID: https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-2431-7531, e-mail: margo@slav.uni-sofia.bg.

Доц. д-р Радост Железарова, отговорен секретар, Катедра по славянско езикознание, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България, ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-7426-0169, e-mail: zelezarova@slav.uni-sofia.bg.

Проф. д-р Йовка Тишева, редактор, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България, ORCID ID:0000-0001-5586-9457, e-mail: tisheva@uni-sofia.bg.

Проф. д.ф.н. Димитър Веселинов, редактор, Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България, Web of Science Researcher ID T-4576-2019, ORCID ID 0000-0002-3771-2031, Scopus Author ID 55860731400, e-mail: dvdimitrov@uni-sofia.bg.

Проф. д-р Силвия Петкова, редактор, Катедра по руски език, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България, Web of Science Researcher ID: G-7489-2017, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-6830-7875, Scopus Author ID: 36549183600, e-mail: silvia_petkova@slav.uni-sofia.bg.

Проф. д-р Петя Осенова, редактор, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България, ORCID ID:0000-0002-4484-5027 Researcher ID (Web of Science): A-4403-2017, e-mail: osenova@uni-sofia.bg.

Доц. д-р Биляна Михайлова, редактор, Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България, Web of Science ResearcherID  AAL-2642-2021, ORCID ID 0000-0002-8258-4323, 5721773775,  e-mail: biliana@slav.uni-sofia.bg.

Доц. д-р Антон Андреев, редактор, Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България, ORCID ID: 0009-0009-6298-8679, e-mail: astoichev@uni-sofia.bg.

Гл. ас. д-р Лилия Бурова, редактор, Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България, ORCID ID: https://orcid.org/0009-0008-6068-1561e-mail: lburova@uni-sofia.bg.

Гл. ас. д-р Александър Попов, редактор, Катедра „Англицистика и американистика“, Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет “Св. Климент Охридски“, София, България, https://orcid.org/0000-0001-7676-3600; e-mail:  aleksandarnp@uni-sofia.bg.

Ина Михайлова, редактор-уредник, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България.

Редакционен съвет

Петя АСЕНОВА/ Petya ASENOVA

 Проф. д.ф.н.,Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България, ORCID ID 0009-0005-4637-3800, e-mail: petyaass@gmail.com.

Prof., D. Sc.,  Department of General, Indo-European Linguistics and Balkan Studies, Faculty of Slavic Studies, Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria, ORCID ID 0009-0005-4637-3800, e-mail: petyaass@gmail.com.

Златка ГЕНЧЕВА / Zlatka GUENTCHEVA

Directrice de recherche au CNRS (France), LACITO (Langues et Civilisations à Tradition Orale), UMR 7107 du CNRS, 7bis, rue Guy Môquet, 94800 Villejuif, Paris, France,  ORCID  ID https://orcid.org/0000-0002-4505-1325, e-mail: zlatka.guentcheva@gmail.com.

Стивън ДИКИ / Stephen DICKEY

Prof., Ph.D., University of Kansas, College of Liberal Arts & Sciences, Department of Slavic, German, and Eurasian Studies, https://sges.ku.edu/people/stephen-m-dickey, ORCID ID: 0000-0002-4112-286X, e-mail: smd@ku.edu.

Олга МЛАДЕНОВА / Olga MLADENOVA

PhD, Professor Emerita, School of Languages, Linguistics, Literatures and Cultures  | University of Calgary, ORCID Profile Scopus Author ID: 35146537200, e-mail: omladeno@ucalgary.ca.

Доналд ДАЙЕР / Donald DYER

Prof. Dr., Associate Dean for Faculty and Academic Affairs, Distinguished Professor of Modern Languages, College of Liberal Arts, The University of Mississippi, University, MS 38677, Phone: (662)915-7178, ORCID ID 0009-0003-7150-2657, Co-Director of the UM Chinese Language Flagship Program http://chinese.olemiss.edu/, Co-Director of the UM Arabic Language Flagship Program, http://www.olemiss.edu/arabic/, Editor of Balkanistica http://modernlanguages.olemiss.edu/balkanistica/.

Елена ИВАНОВА / Elena IVANOVA

Проф. д.ф.н., Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия, ORCID ID 0000-0002-1604-0088, Resercher ID D-8060-2014, РИНЦ AuthorID  623779, SCOPUS Author ID 56496302100, e-mail: e.y.ivanova@spbu.ru.

Prof. D. Sc., St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia, ORCID ID 0000-0002-1604-0088, Resercher ID D-8060-2014, РИНЦ AuthorID  623779, SCOPUS Author ID 56496302100, e-mail: e.y.ivanova@spbu.ru.

Бьорн ВИМЕР / Björn WIEMER

Dr. habil. (Univ.-Prof.), Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz, Germany / Deutschland, ORCID ID 0000-0001-6466-2060, e-mail: wiemerb@uni-mainz.de.

Габор БАЛАЖ / Gábor BALÁZS

PhD, Honorary Professor, Retired, University of Szeged, Szeged, Hungary, ORCID ID 0000-0001-7176-9368, e-mail gbalazs@lit.u-szeged.hu

Кента СУГАЙ / Kenta SUGAI

Ph.D., Hokkaido University, Sapporo, Japan, ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2011-6604, e-mail: ksugai1227@hotmail.com.

Грейс ФИЛДЪР / Grace FIELDER

Prof. Ph.D, University of Arizona, Tucson AZ, USA, ORCID ID 0000-0002-4679-2563, e-mail gfielder@arizona.edu.

Юлияна СТОЯНОВА/ Yuliana STOYANOVA

Проф. д.ф.н., Катедра по български език, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София, България, ORCID ID 0000-0002-1849-9554, e-mail: julianastoyanova@yahoo.com.

Prof., D. Sc., Department of Bulgarian, Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia, Bulgaria, ORCID ID 0000-0002-1849-9554, e-mail: julianastoyanova@yahoo.com

Владимир ПОЛОМАЦ / Vladimir POLOMAC

Проф., Универзитет у Крагујевцу, Филолошко-уметнички факултет, Катедра за српски језик, Крагујевац, Србија, ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5140-9330, е-mail: v.polomac@filum.kg.ac.rs.

Full Professor, University of Kragujevac, Faculty of Philology and Arts, Department of Serbian Language, Kragujevac, Serbia, ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-5140-9330, е-mail: v.polomac@filum.kg.ac.rs.

Зигрун КОМАТИ / Sigrun COMATI

Dr. phil., M.A. Slavistin und Bulgaristin, Präsidentin der Deutsch-Bulgarischen Gesellschaft zur Förderung der Beziehungen zwischen Deutschland und Bulgarien, Germany, www.comati.de, ORCID-ID: 0009-0002-5761-7514, e-mail: comati@t-online.de.

Бард РУГОВА / Bardh RUGOVA  

Prof., University of Pristina, Pristina, Kosovo, ORCID ID: 0000-0003-3047-1500, e-mail address: bardh.rugova@uni-pr.edu.

Фрациско Хавиер ХУЕС ГАЛВЕС / Francisco Javier JUEZ GÁLVEZ

Prof. Dr., Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España/Spain, ORCID ID 0000-0003-4457-1844, e-mail: juezgalvez@filol.ucm.es.

Лин УЪНШУАН / Lin WENSHUANG

Ph.D., Professor, Vice Dean of School of European Languages and Cultures, Beijing Foreign Studies University, Deputy Director of Center for Central and Eastern European Studies, and Director of Center for Bulgarian Studies. ORCID ID: 0009-0009-7533-6549, e-mail: linwenshuang@bfsu.edu.cn.

Томас ОЛАНДЕР / Thomas OLANDER

Associate Professor, PhD, Dr. Habil., Department of Nordic Studies and Linguistics, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, ORCID ID 0000-0002-7938-2827, e-mail: olander@hum.ku.dk.

Роланд МАРТИ / Roland MARTI

Prof. em., Dr. habil., Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Germany, ORCID ID 0000-0002-0419-3255, e-mail: rwmslav@mx.uni-saarland.de.

Бистра АНДРЕЕВА / Bistra ANDREEVA

Prof., Ph.D., Department of Language Science and Technology, Saarland University, Saarbrücken, Germany, ORCID ID:0000-0003-2774-1346, Researcher ID (Web of Science): AAB-6563-2019, Scopus Author ID: 25646063800, e-mail: andreeva@lst.uni-saarland.de.

Спас РАНГЕЛОВ / Spas RANGELOV

PhD (University of London); Associate Professor (HUFS), Hankuk University of Foreign Studies, Seoul, Republic of Korea (South Korea), ORCID ID: 0009-0006-8922-890X, e-mail: spas_rangelov@hufs.ac.kr.

Редактор-уредник

Ина Михайлова